Vergoeding aanvragen voor schade door een bestemmingsplan

Tegemoetkoming in de planschade is een vergoeding van de gemeente aan iedereen die door een planologische maatregel schade lijdt. Zo kan bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan de gebruiksmogelijkheden van een onroerende zaak beperken. Als u van mening bent dat u wordt benadeeld door planologische maatregelen, neemt u dan contact op met de gemeente.

Aanpak

Online aanvragen

U kunt online een aanvraag voor tegemoetkoming planschade indienen. U ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging (pdf). Na 3 werkdagen krijgt u een behandelnummer. Onder vermelding van dit behandelnummer kunt u eventuele bijkomende stukken digitaal of via post opsturen.

Wat heeft u nodig?

U geeft op het formulier aan:

 • Naar aanleiding van welke planologische maatregel u schade lijdt.
 • Wat voor schade u leidt en waardoor. Wordt uw woning minder waard doordat u een vrij uitzicht verliest door een planologische maatregel tegenover uw woning? Vermindert uw inkomen door een planologische maatregel in de buurt van uw bedrijf?
 • Bij het aanvraagformulier voegt u een kopie van het eigendomsbewijs toe, waaruit blijkt op welke datum u eigenaar bent geworden van het onroerend goed.

Kosten

Om uw aanvraag in behandeling te nemen, moet u een drempelbedrag betalen van € 500. Dit bedrag krijgt u terug als de planschadecommissie vaststelt dat u recht heeft op een tegemoetkoming in planschade.

Termijn

Een planschadeprocedure duurt gemiddeld een jaar.

Voorwaarden

 1. Een aanvraag  om vergoeding van planschade dient u in bij het college van burgemeesters en wethouders met gebruikmaking van het aanvraagformulier tegemoetkoming planschade.
 2. Het verzoek moet u indienen binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van een planologische maatregel (onherroepelijk wil zeggen dat er geen bezwaar- of beroepsmogelijkheden meer zijn en de planologische maatregel dus onaantastbaar is geworden).
 3. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om tegemoetkoming in planschade dient u een bedrag van € 500 te betalen. Indien blijkt dat er een schadevergoeding uitgekeerd zal worden, dan wordt dit bedrag van € 500 weer terugbetaald. Indien blijkt dat u geen recht heeft op een schadevergoeding, dan wordt het bedrag van € 500 niet terugbetaald.
 4. De gemeente heeft een Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade vastgesteld. Daarin wordt duidelijk gemaakt hoe het college om moet gaan met het aanstellen van een onafhankelijke adviseur of adviescommissie.
 5. Deze adviseur of adviescommissie stelt u in de gelegenheid om uw verzoek toe te lichten of aan te vullen. Hiervan wordt door de commissie een verslag opgesteld.
 6. De commissie stelt een advies op.
 7. Het college beslist naar aanleiding van dit advies.
 8. Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u bij het college een bezwaarschrift indienen.
 9. Tegen de beslissing van het college over uw bezwaarschrift kunt u beroep bij de rechtbank instellen.
 10. Tegen de uitspraak van de rechtbank kunt u in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bijzonderheden

Een planologische maatregel kan een bestemmingsplan zijn maar ook een besluit waarbij ontheffing wordt verleend van het geldende bestemmingsplan.

Bij de beoordeling van uw verzoek wordt nagegaan wat de bouwmogelijkheden waren volgens de oude regels. Het kan zijn dat er mogelijkheden waren die nooit zijn gerealiseerd. Misschien mocht er al volgens het vorige bestemmingsplan wel dichterbij, of hoger, of meer worden gebouwd dan in feite gebeurd is. Bij de vergelijking moet dan ook worden uitgegaan van een maximale invulling van het geldende plan. De schade moet rechtstreeks verband houden met de planologische maatregel.

Contact

Voor een aanvraag tegemoetkoming planschade kunt u terecht in stadhuis Deventer.