Subsidie Klimaatadaptieve maatregelen voor bedrijven

Een groen en aan het klimaat aangepast bedrijventerrein is positief voor de aantrekkingskracht van en het werkklimaat op het bedrijventerrein. Maatregelen om aan klimaatverandering aan te passen (klimaatmaatregelen), helpen wateroverlast, hitte en droogte te voorkomen. Een groen en koel terrein is ook goed voor de gezondheid van de werknemers en de arbeidsproductiviteit. Als u klimaatmaatregelen neemt die hitte, droogte of wateroverlast helpen voorkomen, of verminderen op uw terrein of aan het pand, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Gaat het om een nieuw bedrijfspand? Dan is er voor uw pand helaas geen subsidie beschikbaar en dient u al verplichte maatregelen te nemen. Subsidie is beschikbaar voor bedrijven op de bestaande bedrijventerreinen in de gemeente Deventer. Kijk hiervoor onder het kopje 'voorwaarden'. 

Aanpak

U vraagt subsidie aan voor het nemen van klimaatmaatregelen bij uw bedrijfspand via het online aanvraagformulier.

Wat heeft u nodig?

Bij de aanvraag heeft u nodig:

 • een begroting van de uit te voeren maatregelen
 • foto’s van de huidige situatie
 • een schets van de huidige en toekomstige situatie
 • toestemming van de eigenaar, als de aanvrager niet de eigenaar is

Let op: Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden goedkeuring hebben gekregen op uw aanvraag. De werkzaamheden moeten binnen 6 maanden na subsidieverlening gestart zijn en binnen 1 jaar voltooid zijn.

Toestemmingsformulier van de eigenaar

Wilt u klimaatmaatregelen nemen bij uw bedrijfspand of op het terrein, maar u bent niet de eigenaar van het bedrijfspand? Dan moet u schriftelijk akkoord hebben van de eigenaar. Het Toestemmingsformulier (pdf) met het akkoord dient u toe te voegen aan uw digitale subsidieaanvraag.

Hulp nodig?

Heb je vragen over klimaatmaatregelen, advies of hulp nodig bij de subsidieaanvraag? Neem dan contact op met de Deventer klimaatmakelaar via klimaatadaptatie@deventer.nl.

Subsidie afkoppelen regenwater

Bedrijven kunnen naast de subsidieregeling Klimaatadaptieve maatregelen voor bedrijven ook gebruik maken van de subsidieregeling Afkoppelen regenwater. Het afkoppelen van het regenwater van het dakoppervlak valt niet onder het maatregelenpakket van de subsidieregeling 'Klimaatadaptieve maatregelen door bedrijven'. Met de subsidieregeling 'Afkoppelen regenwater' kunt u subsidie aanvragen voor het aanleggen van een berging- en infiltratievoorziening op het eigen terrein voor het regenwater van het dak van het bedrijfspand.

Kosten

 • U kunt subsidie krijgen voor 50% van de gemaakte kosten van de klimaatadaptieve maatregelen met een maximum van €5000,- per bedrijf.
 • Er wordt geen subsidie verstrekt voor klimaatadaptieve maatregelen lager dan €1500,- aan werkelijk gemaakte kosten.
 • Gedurende de looptijd van deze subsidieregeling geldt een subsidieplafond van €30.000,-.
 • Hierbij geldt ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Voorwaarden

U komt voor subsidie in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Als subsidie wordt aangevraagd voor een reeds bestaand bedrijventerrein, namelijk Bergweide 3, Bergweide 4, Bergweide 5, Havenkwartier, Kloosterlanden of De Weteringen.
 • Als de te nemen klimaatmaatregelen bijdragen aan het helpen voorkomen of verminderen van hitteproblematiek, droogte of wateroverlast.
 • Te subsidiëren activiteiten:
 1. Maatregelen die hitte helpen voorkomen, of verminderen zijn maatregelen die zonder gebruik van energiebronnen de temperatuur op een natuurlijke wijze helpen verlagen. Hieronder vallen onder andere groen dak, wit dak, groene gevel, vergroenen buitenruimte, vergroenen erfafscheiding, schaduwwerking en gewassenteelt.
 2. Maatregelen die droogte helpen voorkomen, of verminderen zijn maatregelen die ervoor zorgen dat het regenwater zoveel mogelijk  naar het groen wordt geleid, of er voor zorgen dat regenwater vanaf het maaiveld kan infiltreren in de bodem. Onder het afkoppelen van terreinverharding vallen onder andere open verharding, verwijderen verharding, vergroenen buitenruimte.
 3. Maatregelen die wateroverlast helpen voorkomen, of verminderen zijn maatregelen die waterhinder en wateroverlast verminderen doordat regenwater niet naar het riool gaat en langer wordt vastgehouden op de plek waar het valt. Hieronder vallen onder andere groen dak, verwijderen verharding, vergroenen buitenruimte. 
 • Als de klimaatadaptieve maatregelen plaatsvinden op het perceel van de rechthebbende en worden uitgevoerd op kosten van de rechthebbende.
 • U kunt voor meerdere klimaatadaptieve maatregelen tegelijk subsidie aanvragen.

Een subsidieaanvraag wordt geweigerd als:

 • De klimaatadaptieve maatregelen binnen de perceelsgrens, opsplitsen over meerdere subsidieaanvragen is niet toegestaan.
 • Subsidie wordt niet verstrekt als de klimaatadaptieve maatregelen niet haalbaar blijken, ofwel op enige wijze overlast veroorzaken.

Subsidieverordening

In de verordening vindt u de algemene voorwaarden van de regeling.

Bijzonderheden

In de subsidieverordening is opgenomen dat de subsidie-ontvanger toestemming geeft, aan de partijen van Deventer Economisch Perspectief, om hierover te communiceren.

Contact

Heeft u vragen over de klimaatmaatregelen, advies of hulp nodig bij de subsidieaanvraag? Neem dan contact op met de Deventer klimaatmakelaar via klimaatadaptatie@deventer.nl.