Rioolonderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. U bent zelf verantwoordelijk voor de riolering op uw eigen erf.

Aanpak

Heeft u last van een rioolverstopping, dan stelt u zelf vast of de verstopping op uw eigen terrein zit. Daarvoor zoekt u de ontstoppingsput op. Dit putje bevindt zich ongeveer op de erfgrens, meestal op een diepte van 0,80 tot 1,40 meter. Als de ontstoppingsput leeg is, zit de verstopping op uw eigen terrein. Als de put vol zit, is het gemeenteriool verstopt. U kunt dit zelf doen of u kunt een gespecialiseerd bedrijf inhuren.

Verstopping gemeenteriool

Als u een gespecialiseerd bedrijf heeft ingehuurd en dat stelt vast dat de verstopping in het riool van de gemeente zit, dan kunt u de rekening declareren bij de gemeente. Hierbij moet het wel gaan om redelijke kosten. Er zijn partijen in de markt die woekertarieven in rekening brengen. Dit soort tarieven vergoedt de gemeente niet. Het maximale bedrag dat vergoed wordt bedraagt € 150

Neem contact op via het Meldpunt Openbare Ruimte om een verstopping van het gemeenteriool te melden. Ook kunt u via dit meldpunt de kosten declareren van het gespecialiseerde bedrijf. De gemeente neemt maatregelen om nieuwe verstoppingen te voorkomen.

Verstopping op eigen terrein

Ligt de verstopping op uw eigen terrein, dan betaalt u de kosten zelf. U neemt ook zelf maatregelen om nieuwe verstoppingen te voorkomen.

Bijzonderheden

De gemeente is beheerder van het rioolstelsel in Deventer. Waterschap Drents Overijsselse Delta is eigenaar van de waterzuivering. Op de website openbareruimte.deventer.nl leest u meer over de riolering, het onderhoud en wat u zelf kunt doen om verstopping te voorkomen.