Rioolaansluiting aanvragen

Is uw woning, bedrijf of pand niet aangesloten op de riolering? Dan kunt u het pand vanaf uw perceelgrens laten aansluiten op het openbare rioolstelsel.

Aanpak

Online een rioolaansluiting aanvragen

U kunt voor uw woning, bedrijf of gebouw online een rioolaansluiting aanvragen.

Wat heeft u nodig?

 • uw contactgegevens
 • de locatie van de aansluiting
 • een situatieschets
 • het type aansluiting
 • kadastrale kenmerk van het perceel

Vervolg: na indienen van de rioolaanvraag

Na ontvangst beoordelen wij uw aanvraag op volledigheid en juistheid. Wij nemen binnen 3 weken contact met u op. Voordat wij uw riool daadwerkelijk aansluiten, informeren wij u over de kosten. Meer informatie: zie tabblad Kosten en tabblad Voorwaarden. 

Aansluiting op het vrijverval rioolsysteem

 • Bij een rioolaansluiting op het vrijverval rioolstelsel plaatsen we in overleg met u een erfscheidingsputje op of nabij de erfscheiding. Op dit putje kunt u aansluiten vanaf uw woning/bedrijf. Wij verzorgen de aansluiting op het rioolstelsel; 
 • De leidingen tussen het erfscheidingsputje en de bebouwing zijn eigendom en verantwoordelijkheid van de perceeleigenaar;
 • Deze werkzaamheden kunnen we in de meeste gevallen binnen 4 tot 6 weken realiseren.

Aansluiting op het drukrioolsysteem

 • Bij een rioolaansluiting op een bestaande pompput van het drukrioleringssysteem plaatsen we in overleg met u (meestal) een erfscheidingsputje op of nabij de erfscheiding. Op dit putje kunt u aansluiten vanaf uw woning/bedrijf. Wij verzorgen de aansluiting op de pompput;
 • Bij een rioolaansluiting op een door ons nieuw te realiseren pompput in het drukrioolsysteem plaatsen we in overleg met u de pompput op of nabij de erfscheiding. Op de pompput kunt u aansluiten vanaf uw woning/bedrijf. Wij verzorgen de aansluiting tot op de persleiding. In sommige gevallen kan er ook nog een erfscheidingsputje worden aangelegd, meestal bij zeer lange aanvoerleidingen;
 • De leidingen tussen het erfscheidingsputje en de bebouwing zijn daarmee eigendom en verantwoordelijkheid van de perceeleigenaar;
 • Aangezien aansluiting op het drukriool altijd maatwerk is, kunnen we op voorhand de realisatietijd niet aangeven. De planning stellen we vast in overleg met u en de betrokken aannemers. 

Kosten

De kosten voor het realiseren van een aanvraag worden jaarlijks aangepast.

 • De kosten voor een aansluiting op een vrijverval rioolstelsel zijn vast, ongeacht de situatie;
 • De kosten voor een aansluiting in het buitengebied worden op basis van uw specifieke situatie opgesteld. Dit betreft altijd maatwerk, daarom kunnen we geen vaste bedragen noemen.
  1. Als de aanvraag binnen is stellen we in overleg met een aannemer een offerte op voor de werkzaamheden die verricht moeten worden;
  2. De kosten worden met u besproken;
  3. U beslist of u de aanvraag door wilt zetten. Pas na uw instemming laat de gemeente het werk uitvoeren;
  4. Achteraf krijgt u de factuur. Daarbij wordt géén BTW in rekening gebracht.

De kosten voor de 3 meest voorkomende nieuwe rioolaansluitingen zoals die gelden voor 2024 zijn:

 • aansluiting met een standaard buis 125 mm op een bestaand vrijverval rioolstelsel € 871;
 • aansluiting voor een standaard huisaansluiting 125 mm, direct of indirect, op een nieuwe drukrioolinstallatie: de werkelijke kosten met een minimum van € 6.739;
 • aansluiting voor een standaard huisaansluiting 125 mm, direct of indirect, op een bestaande drukrioolinstallatie: de werkelijke kosten met een minimum van 2.695.

Voorwaarden

Als uw woning of pand wordt aangesloten op het rioolstelsel, moet uw rioolaansluiting voldoen aan het Bouwbesluit en aan het uitvoeringsbeleid van de gemeente. Dat betekent dat u op eigen terrein een gescheiden stelsel aan moet leggen (1 stelsel voor stedelijk afvalwater en 1 stelsel voor regenwater).

Het gemeentelijk rioolbeleid staat niet toe dat hemelwaterafvoer van nieuwe aansluitingen op een gemengd rioleringsstelsel wordt aangesloten. U kunt bij de gemeente navraag doen over het type stelsels waar u woont. Het beleid staat ook niet toe dat hemelwater op drukriolering wordt aangesloten (buitengebied).

3 soorten rioolaansluitingen

Er zijn 3 soorten rioolaansluitingen in de openbare ruimte. U kunt bij de gemeente navragen welk soort rioolstelsel bij u in de straat ligt.

Gemengd rioolstelsel in de openbare ruimte (al het afvoer op 1 rioolstelsel)

Dit stelsel ligt onder vrijverval.

 • In het openbaar gebied wordt het particuliere stelsel voor stedelijk afvalwater via een rioolaansluiting aangesloten op het gemengde hoofdriool in de weg;
 • Het particuliere stelsel voor hemelwater wordt aangesloten op een particuliere infiltratievoorziening. De particuliere voorziening mag bovengronds op de perceelsgrens een overloop hebben naar de openbare ruimte.

Gescheiden stelsel (afvoer hemelwater en vuilwater apart) vrijverval

 • Het particuliere stelsel voor stedelijk afvalwater wordt via een rioolaansluiting aangesloten op het vuilwaterriool;
 • Het particuliere stelsel voor regenwater wordt aangesloten op een particuliere infiltratievoorziening. De particuliere voorziening mag bovengronds op de perceelsgrens een overloop hebben naar de openbare ruimte. In uitzonderlijke gevallen staat de gemeente toe dat ondergronds een rioolaansluiting wordt gemaakt op het hemelwaterriool.

Drukriolering (vooral in het buitengebied, met behulp van een pomp)

 • Het particuliere stelsel voor afvalwater wordt via een rioolaansluiting aangesloten op een pompunit van het drukriool. U kunt indien mogelijk een aansluiting krijgen op een bestaande pompunit (hierop kunnen meerdere woningen aangesloten zitten) of u krijgt een ‘eigen’ pompunit;
 • Het hemelwater moet u volledig op eigen terrein verwerken. Het gemeentelijk drukriool is niet geschikt voor de afvoer van hemelwater.

Stedelijk afvalwater

In de meeste gevallen wordt een nieuwe rioolaansluiting aangevraagd bij nieuwbouw en vernieuwbouw voor stedelijk afvalwater. Onder stedelijk afvalwater wordt afvalwater verstaan dat bestaat uit huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden. 

Op grond van artikel 10.33 Wet milieubeheer hebben Gemeenten de zorgplicht ten aanzien van de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen. Percelen die, gerekend vanaf de kadastrale perceelsgrens, tot op 40 meter van de gemeentelijke riolering liggen zijn verplicht aan te sluiten. Percelen die op een grotere afstand liggen moeten een individuele zuiveringsvoorziening (IBA) aanleggen, die voldoet aan de wettelijke eisen vastgelegd in het Besluit lozing afvalwater huishoudens (BLAH) en de bijbehorende Regeling lozing afvalwater huishoudens. Voor bedrijven bevat het Activiteitenbesluit specifieke voorschriften. 

Bedrijfsmatig afvalwater

Bedrijfsafvalwater dat men niet op dezelfde manier kan behandelen als huishoudelijk afvalwater is geen stedelijk afvalwater. Hier geldt dus geen zorg voor inzamel –en transport door de gemeente. Is er sprake van afwijkend bedrijfsmatig afvalwater (in kwaliteit of kwantiteit), maak dan in overleg met de gemeente aanvullende afspraken.

Bijzonderheden

Verstopping

Wanneer een verstopping van het riool op uw eigen terrein is vastgesteld, bent u zelf verantwoordelijk voor het herstel. Neem contact op met een rioolontstoppingsbedrijf. Kijk ook op de pagina Rioolverstopping.

Contact

Meer informatie: 

U kunt ook terecht in het stadhuis van Deventer.