Parkeeropgave toetsing

Heeft u plannen voor nieuwbouw of verbouw? Dan moet u in uw plan ook rekening houden met de parkeerplaatsen voor auto en fiets. Dit noemen we de parkeeropgave. De regels hiervoor zijn vastgelegd in het parkeerbeleid (pdf, 450 KB).

Aanpak

Uw bouwplan mag niet leiden tot parkeeroverlast in de directe omgeving. Bij nieuw- en verbouwprojecten hoort daarom een parkeeropgave. U geeft bij de aanvraag omgevingsvergunning aan wat de parkeeropgave is en hoe u dit gaat oplossen.

Denk hierbij aan de parkeerbehoefte van bewoners en gebruikers, maar ook aan die van bezoekers of personeel. Het gaat bovendien niet alleen om het parkeren van auto’s. U moet ook denken aan het parkeren van fietsen. Voor winkels en andere bedrijven moet er voldoende ruimte zijn voor het laden en lossen van goederen.

Toetsing

De gemeente toetst uw aanvraag onder andere met behulp van de parkeernormen. De geldende parkeernormen hangen af van de locatie van uw bouwplan. Voor het centrum van Deventer gelden bijvoorbeeld andere parkeernormen dan voor het buitengebied.

Denkt u dat in uw situatie de parkeernormen niet van toepassing zijn, omdat de functie niet is genoemd in de tabel voor de parkeernormen? Geef de reden hiervoor in uw aanvraag voor de omgevingsvergunning.

Heeft u een alternatieve oplossing voor de parkeeropgave van uw bouwplan? Dan moet u (of een adviesbureau) dit onderbouwen.

Parkeernormen

Het stappenplan parkeereisen (pdf, 15 KB) geeft uitleg over de routes in de beoordeling van de parkeeropgave.

U moet zelf nagaan welke parkeereisen van toepassing zijn op uw bouwplan:

Aanvraag omgevingsvergunning

De aanvraag voor de omgevingsvergunning kunnen wij alleen in behandeling nemen als deze volledig is. In de bestemmingsplannen is aangegeven dat bij een omgevingsvergunning voor bouwen of bij een functiewijziging, er voldoende plek moet zijn voor de toename van auto’s en fietsen. Wordt niet voldaan aan de parkeeropgave, dan is dat reden om de vergunning te weigeren. Om de parkeeropgave goed te kunnen toetsen, dient u in elk geval in:

  • een ingevuld formulier parkeertoets omgevingsvergunning (pdf, 150 KB). Hierin geeft u onder andere aan de verschillende functies, aantallen en de bijbehorende parkeernormen. Bij woonfuncties moet u de huur- of koopprijs aangegeven. Bekijk een voorbeeld van een ingevuld formulier (pdf, 70 KB);
  • een situatietekening van het perceel: huidige en nieuwe situatie. Hierop zijn de terreininrichting inclusief de parkeerplaatsen ingetekend;
  • bouwkundig plattegrondtekeningen: huidige en nieuwe situatie. Hierop zijn de functies en de brutovloeroppervlak per functie aangegeven.

Is bij een bouwproject duidelijk dat er een toename is die niet (of deels) op eigen terrein wordt opgelost? Dan kunnen wij u vragen een gespecialiseerd bureau in te schakelen, om een goede parkeeronderbouwing in te dienen. 

Bijzonderheden

Maatwerk

Soms is maatwerk nodig om de parkeerbehoefte te bepalen, bijvoorbeeld als een gebouw meer functies heeft. Dat geldt ook wanneer er sprake is van een bijzondere situatie. In de Beleidsregel parkeren bestemmingsplannen Deventer 2015 (pdf, 450 KB) leest u wat de gemeente verstaat onder maatwerk en hoe dit wordt getoetst.

Binnenstad

In de historische binnenstad is het vaak niet mogelijk om het parkeren op eigen terrein te regelen. Werknemers, bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van openbare parkeerplaatsen. Om deze parkeerplaatsen op orde te houden, betaalt de initiatiefnemer een parkeerbijdrage op basis van de parkeertoename.

De gemeente stimuleert nieuwe ontwikkelingen. Bij relatief kleine verbouwingen in de binnenstad bent u daarom niet verplicht parkeerruimte aan te leggen. In de Beleidsregel parkeren bestemmingsplannen Deventer 2015 (pdf, 450 KB) leest u hier meer over. In de Nota parkeernormen Deventer 2013 (pdf, 1,3 MB) staan de uitgangspunten die zijn opgenomen in het beleid.

Meer informatie