Overtreding milieuregels melden

Als u denkt dat iemand zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente. Dit doet u met een verzoek om handhaving. Het gaat bijvoorbeeld om illegaal afval storten of opzettelijke milieuvervuiling, zoals bodem(vervuiling), lucht(verontreiniging) en geluid (geluidsoverlast).

Online regelen

Doe een melding

Aanpak

Meldpunt Openbare Ruimte

Via het Meldpunt Openbare Ruimte kunt u online een melding van overlast doen in verband met afval, verontreiniging en soortgelijke zaken.

Waterverontreiniging

Voor waterverontreiniging op particulier grondgebied kunt u terecht bij:

 • Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle
 • Waterschap Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn
 • Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem
 • Rijkswaterstaat Oost-Nederland, afdeling WSE, Postbus 9070, 6800 ED Arnhem

Wat heeft u nodig?

U dient uw verzoek om handhaving schriftelijk in. In uw verzoek moet het volgende staan:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • de naam van het bedrijf of de persoon tegen wie u een verzoek indient
 • een beschrijving van de overtreding

Procedure

Nadat uw handhavingsverzoek is binnengekomen, kijkt de gemeente of de milieuregels worden overtreden. Als dit het geval is, kan de gemeente maatregelen nemen. De gemeente kan:

 • een boete uitdelen
 • de overtreder dwingen om de milieuregels na te leven (bestuursdwang of dwangsom)
 • besluiten om de vergunning in te trekken

Ook kan de gemeente aan de politie vragen strafrechtelijk op te treden.

Voorwaarden

U kunt alleen een handhavingsverzoek indienen als u belang heeft bij het naleven van de milieuregels.

Bijzonderheden

Preventieve handhaving

De gemeente wil ongewenste situaties voorkomen. Daarom houdt de gemeente toezicht op de naleving van voorschriften in vergunningen en wettelijke regels. Eén van de preventieve handhavingstaken van toezichthouders van de gemeente het geven van voorlichting, bijvoorbeeld over de juiste verwerking van chemisch afval.

Ook de politie houdt zich ook bezig met toezicht op de milieuwetgeving. De politie kan in een zeer vroeg stadium ongewenste situaties signaleren en daar tegen optreden.

Bevoegdheden van de gemeente

Veel bedrijven krijgen regelmatig een controlebezoek van een toezichthouder van de gemeente. Het is daarom nuttig om te weten wat de bevoegdheden van een toezichthouder zijn. De toezichthouder:

 • heeft toegang tot bedrijven en andere plaatsen (behalve woningen) waar milieubelastende activiteiten (kunnen) plaatsvinden;
 • mag relevante documenten inzien en daarvan kopieën maken;
 • mag monsters nemen en goederen onderzoeken;
 • voertuigen staande houden en onderzoeken;
 • medewerking en inlichtingen vragen over een toezichtactiviteit;

Een toezichthouder kan, als hij dat noodzakelijk vindt, de hulp inroepen van de politie.

Repressieve handhaving

Als een toezichthouder met een bedrijf geen afspraken kan maken om een milieuovertreding op te lossen, kan de gemeente bestuursrechtelijk optreden. De gemeente kan:

 • een dwangsom opleggen (bij elke overtreding, of periode dat de overtreding duurt een geldelijke boete opleggen);
 • de verleende milieuvergunning intrekken en/of het bedrijf verplichten een nieuwe vergunning aan te vragen;
 • het overtredende bedrijf geheel of gedeeltelijk sluiten;
 • bestuursdwang toepassen (bijvoorbeeld het op kosten van de overtreder ongedaan maken van de ongewenste situatie).

De Gemeente en/of politie kan naast het bestuursrechtelijk, strafrechtelijk optreden. Strafrechtelijk optreden vindt plaats in nauw overleg met het openbaar ministerie (OM). Het kan gaan om:

 • het opmaken van een proces-verbaal;
 • het geven van een waarschuwing;
 • het kennisgeven van niet vervolgen wanneer de overtreder aan bepaalde voorwaarden voldoet;
 • het aanbieden van een transactie;
 • inbeslagneming;
 • het treffen van een voorlopige maatregel;
 • vervolging en veroordeling tot een geldboete/hechtenis of gevangenisstraf.

Opsporingsambtenaren voeren de strafrechtelijke handhaving uit. Het zijn politiemensen of speciaal aangewezen ambtenaren van de gemeente. Opsporingsambtenaren hebben andere bevoegdheden dan toezichthouders.

Overige milieuwetgeving

De gemeente handhaaft dus op naleving van de omgevingsvergunning, maar handhaaft ook de Wet bodembescherming of de Boswet. Verder kan de gemeente handhavend optreden in het kader van de Wet milieubeheer zoals het illegaal storten van afval of het opzettelijk vervuilen van het milieu..

Overige betrokken instanties

Naast de gemeente houden de volgende instanties zich bezig met de handhaving van de milieuwetgeving:

 • politie
 • waterschap (voor de wet verontreiniging oppervlaktewateren)
 • AID (Algemene Inspectie Dienst van het ministerie van Economische Zaken)
 • inspectie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Contact

 • Voor het doen van een milieumelding kunt u terecht in het stadhuis.
 • Voor waterverontreiniging op particulier grondgebied neemt u contact op met het Waterschap of rijkswaterstaat Oost-Nederland Zie: Aanpak.