Openbare grond gebruiken

Gaat u bouwen, slopen of onderhoud plegen aan uw pand? En wilt u de stoep of een groenstrook gebruiken voor containers, steigers, hekken of loodsen? Of wilt u een (bouw)kraan plaatsen op de openbare weg? Doe dan eerst een melding ingebruikname openbare grond (MIOG).

U hoort van de gemeente of u de grond mag gebruiken en onder welke voorwaarden.

Aanpak

Online melden

Voor de meeste situaties kunt u online een verzoek indienen om gemeentegrond te gebruiken. U betaalt tijdens de aanvraag met iDEAL of creditcard. Per e-mail krijgt u direct een bevestiging van uw melding (pdf). Zorg dat u deze bevestiging bij u heeft tijdens het gebruik van de grond. Team Toezicht kan hierom vragen.

Na uw melding heeft gemeente Deventer 5 werkdagen om te reageren. In de reactie kunnen extra voorwaarden staan voor het gebruik van de grond of een wijziging. Heeft de gemeente na 5 werkdagen niet gereageerd, dan kunt u gebruikmaken van de grond.

Uitzondering: veel gevolgen openbare ruimte

Heeft het gebruik van de grond veel gevolgen voor de openbare ruimte, dan kunt u de melding niet online doen. De gemeente moet eerst beoordelen of u toestemming kunt krijgen voor het gebruik van de grond. Bijvoorbeeld als u de weg blokkeert, meer dan 8 parkeerplaatsen inneemt of iets wilt plaatsen in het openbaar groen. Zorg er in dat geval voor dat uw melding tenminste 10 werkdagen van te voren bij de gemeente is ontvangen (per mail of per post). Stuur met de aanvraag een duidelijke situatieschets (op schaal) mee. Als uw project de weg blokkeert, stuur dan ook een verkeersplan mee.

Kosten

Precario

De kosten zijn afhankelijk van het aantal vierkante meters gemeentelijke grond en het aantal dagen dat u de gemeentelijke grond wilt gebruiken:

4 weken            € 0,98 / m2 per week (minimum € 24,61)
extra week € 0,56 / m2 per week
> 26 weken € 20,15 / m2 per jaar  (minimum € 205,79)

Parkeergeld

Als u betaalde parkeerplaatsen wilt innemen, zijn ook de geldende parkeerkosten (per dag) verschuldigd.

Voorwaarden

Geen motorvoertuigen parkeren

De melding ingebruikname openbare grond is bedoeld voor dingen die ‘vast’ zitten aan de grond. Zoals een container. Dat betekent dat hier geen auto’s onder vallen. U mag alleen laden en lossen (let op de venstertijden). Wilt u auto’s of bestelwagens plaatsen, bijvoorbeeld op plaatsen voor betaald parkeren of voor vergunninghouders, dan heeft u een parkeerkaart nodig. Deze kunt u kopen bij de parkeerautomaat of op het stadhuis.

Meer vergunningen nodig?

Als er bouw- of sloopwerkzaamheden plaatsvinden, heeft u misschien ook een omgevingsvergunning, sloopmelding of een veiligheidsplan nodig. Uw project kan worden stilgelegd als de noodzakelijke papieren ontbreken. Informeer daarom vooraf bij de gemeente.

Gaat u bouwen of slopen, bekijk dan ook hoofdstuk 7 van het Bouwbesluit. Daarin staan regels die de omgeving beschermen. U moet zich houden aan deze regels.

Beoordeling door de gemeente

Bij de beoordeling of de gemeente toestemming kan geven voor het gebruik van de grond, letten we op:

 • de aard van het verzoek
 • de beschikbaarheid van de grond
 • het gemeentelijk beleid
 • bij betaalde parkeerplaatsen: of het mogelijk is de parkeerplaatsen tijdelijk te onttrekken aan de functie

Sommige projecten hebben veel gevolgen voor de openbare ruimte. Dan kunt u geen online aanvraag doen, maar dient u deze per e-mail of per post in. Wilt u een duidelijke situatieschets (op schaal) meesturen? Als uw project de weg blokkeert, stuur dan ook een verkeersplan mee.

Nadere regels

Houdt u zich ook aan de nadere regels, deze zijn onder andere bedoeld voor de veiligheid. (Nadere regels op grond van artikel 2:10 vijfde lid, van de Algemene plaatselijke verordening Deventer.)

 • De vrijheid van het verkeer mag niet worden belemmerd en de veiligheid van het verkeer mag niet in gevaar worden gebracht;
 • De doorgang voor hulpverleningsvoertuigen mag niet worden versperd (er is altijd een minimale breedte nodig van 3,50 meter om doorheen te kunnen rijden, tenzij het echt niet anders kan);
 • De loopvrije trottoirruimte mag niet minder worden dan 1 meter, tenzij aanvullende veiligheidsvoorzieningen worden getroffen;
 • Een container moet goed zijn afgesloten, op momenten dat deze niet in gebruik is (ontoegankelijk voor gebruik door derden);
 • Een steiger moet van schrikdelen worden verzien van ten minste 50 centimeter hoog. Deze moet voldoen aan de bepalingen die staan in de beveiligingsvoorschriften van bouwwerken, samengesteld door het bestuur van de Rijksverzekeringsbank en de Arbeidsinspectie;
 • Objecten die aanwezig zijn tussen zonsondergang en zonsopgang, moeten gedurende die tijd zijn voorzien van een deugdelijke verlichting (ter beoordeling van de bevoegde opzichter). Containers moeten op ieder moment op ieder zijvlak en kopstuk zijn voorzien van minimaal 2 rector reflecterende markeringsstrepen (zie folder "Markeringseisen containers" uit CROW publicatie 130 “Richtlijn voor het markeren van onverlichte obstakels”);
 • Alle objecten waarover deze melding gaat, moeten zijn voorzien van een duidelijk opschrift met naam, adres en telefoonnummer van de eigenaar.

Contact

Voor meer informatie over het gebruik van openbare grond kunt u terecht op de locatie stadhuis Deventer. Ook kunt u hier een parkeerkaart aanvragen.