Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

Start u een nieuw bedrijf? Verandert uw bestaande bedrijf of breidt u dit uit? Dan kunt u een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. In de meeste gevallen hoeft u alleen een milieumelding te doen.

Let op: per 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Dit is van invloed op omgevingsvergunningen die u na 1 januari aanvraagt. Lees meer over de Omgevingswet.  

Aanpak

Milieumelding

Meestal is een milieumelding voldoende. Of u eventueel een omgevingsvergunning milieu nodig heeft, kunt u controleren via het afwegingsmodel Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Via deze module kunt u direct de melding doen.

Op http://www.infomil.nl/ vindt u meer informatie over milieumeldingen en het Activiteitenbesluit.

Omgevingsvergunning milieu

 • U doet de vergunningcheck via het Omgevingsloket. Hiermee ziet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
 • Heeft u een vergunning nodig, dan kunt u deze direct digitaal aanvragen via het Omgevingsloket.
 • Zodra de aanvraag volledig is, neemt het bevoegd gezag deze in behandeling. Dat is meestal de gemeente, maar kan ook de provincie of de rijksoverheid zijn.
 • Is de omgevingsvergunning toegekend, dan krijgt u deze samen met de voorschriften thuisgestuurd.
 • Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken of beroep aantekenen. In het besluit staat hoe u dat doet. Ook 3e belanghebbenden kunnen bezwaar of beroep aantekenen. Dit kan tot 6 weken na het besluit op de aanvraag.

Sinds 1 juli 2023 zijn wij verplicht bepaalde aanvragen en besluiten digitaal ter inzage te leggen. Op deze stukken kunnen persoonsgegevens staan. Die moeten eerst anoniem gemaakt worden. Wilt u daarom alleen die persoonsgegevens toevoegen die noodzakelijk zijn voor de aanvraag?

Hoe verloopt een aanvraag?

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning is er sprake van een uitgebreide voorbereidingsperiode. Hiervoor geldt een uiterlijke beslistermijn van 6 maanden. De termijn gaat in op de dag na de datum waarop de aanvraag is ontvangen en eindigt met het nemen van het besluit. De beslistermijn kan met 6 weken worden verlengd. Daarnaast kan het nodig zijn dat u de aanvraag aanvult met gegevens. In dat geval wordt de tijd die u hiervoor gebruikt bij de beslistermijn opgeteld.

Aanvraag in fasen

Bij aanvragen met meerdere activiteiten is het in de meeste gevallen mogelijk de activiteiten apart aan te vragen. Ook kunt u de omgevingsvergunning milieu aanvragen in fasen. Het voordeel hiervan is dat de vervolgaanvraag kan worden afgestemd op het besluit van de eerdere aanvraag.

Vooroverleg

Voordat u een aanvraag doet voor een omgevingsvergunning milieu, kunt u een vooroverleg aanvragen. U heeft zo meer zekerheid dat uw aanvraag direct compleet is. Er wordt ook bekeken of uw plannen kans van slagen hebben of dat u iets moet wijzigen. Het overleg heeft geen juridische status.

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een landelijk rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Voorwaarden

Het omgevingsloket geeft aan welke gegevens u moet verstrekken bij de aanvraag van een omgevingsvergunning milieu. Het gaat hier bijvoorbeeld om:

 • uw naam en adres;
 • het bedrijfsadres;
 • de kadastrale aanduiding;
 • de ligging van het bedrijf (door middel van duidelijke plattegrondtekeningen);
 • de aard van het bedrijf;
 • bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel.

Wet milieubeheer

Een omgevingsvergunning is een beschikking van de gemeente (of een ander overheidsorgaan) waarbij de gemeente (of een ander overheidsorgaan) aan de aanvrager (meestal een bedrijf) toestemming verleent om iets te doen dat normaal verboden is op grond van de Wet milieubeheer.

Aan een omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

Contact

Voor vragen over de Omgevingsvergunning- of melding kunt u de website van de omgevingsdienst IJsselland raadplegen. U kunt op deze website ook een contactformulier invullen als u vragen heeft.