Omgevingsvergunning aanvragen

Wilt u (ver)bouwen, zonnepanelen plaatsen, bomen kappen, slopen, een terrein aanpassen, reclame plaatsen, water lozen en dergelijke? Wellicht wilt u meerdere van dit soort activiteiten tegelijkertijd verrichten? U heeft daar verschillende toestemmingen voor nodig. Maar u kunt die toestemmingen in 1 keer aanvragen met de omgevingsvergunning.

Let op: per 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Dit is van invloed op omgevingsvergunningen die u na 1 januari aanvraagt. Lees meer over de Omgevingswet.  

Aanpak

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

 1. U doet de vergunningcheck via het Omgevingsloket. Hiermee ziet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
 2. Heeft u een vergunning nodig, dan kunt u deze direct digitaal aanvragen via het Omgevingsloket. Zodra de aanvraag volledig is, neemt de gemeente deze in behandeling.
 3. Aan de behandeling van de aanvraag zijn kosten verbonden, ook wel leges genoemd. U ontvangt daarvoor een acceptgiro.
 4. Is de omgevingsvergunning verleend, dan krijgt u deze samen met de voorschriften per e-mail toegestuurd.
 5. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken of beroep aantekenen. In het besluit staat hoe u dat doet. Ook belanghebbenden kunnen bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na het besluit op de aanvraag.

Sinds 1 juli 2023 zijn wij verplicht bepaalde aanvragen en besluiten digitaal ter inzage te leggen. Op deze stukken kunnen persoonsgegevens staan, zoals een naam op een bouwtekening. Die moeten eerst anoniem gemaakt worden. Wilt u daarom alleen die persoonsgegevens toevoegen die noodzakelijk zijn voor de aanvraag?

Hoe verloopt een aanvraag?

Bij een aanvraag kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsprocedure. Dit is afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag.

 • In principe wordt de reguliere omgevingsvergunning binnen 8 weken afgehandeld.
 • In principe wordt de uitgebreide omgevingsvergunning binnen 6 maanden afgehandeld.

De termijn gaat in zodra de aanvraag ontvangen is en eindigt met de bekendmaking van het besluit. Beide afhandelingstermijnen kunnen met 6 weken worden verlengd. Daarnaast kan het nodig zijn dat u de aanvraag aanvult met gegevens. In dat geval wordt de tijd die u hiervoor gebruikt bij de afhandelingstermijn opgeteld.

Proefverzoek (Vooroverleg)

Voordat u een aanvraag doet voor een omgevingsvergunning, kunt u een proefverzoek (zie: vooroverleg) aanvragen. Er wordt bekeken of uw plannen kans van slagen hebben of dat u iets moet wijzigen. Het overleg heeft geen juridische status. 

Activiteiten

Een omgevingsvergunning kan bestaan uit een of meerdere activiteiten. U kunt activiteiten tezamen aanvragen maar ook los van elkaar.

U kunt onder andere de volgende activiteiten aanvragen:

 • Bouwen en verbouwen
 • Functie wijzigen
 • Reclame
 • Boom kappen
 • Monument wijzigen
 • Uitweg of inrit aanleggen
 • Milieu

Zie verder ook onder Bijzonderheden.

Kosten

Voor een omgevingsvergunning berekenen wij kosten (leges). De hoogte van de leges is afhankelijk van uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op Leges: hoeveel kost een omgevingsvergunning?

In de Legesverordening vindt u de kosten voor de omgevingsvergunning onder Titel 2.

Voorwaarden

Wat heeft u nodig?

Welke documenten, tekeningen, foto's en dergelijke u moet hebben verzameld bij de indiening van uw aanvraag verschilt sterk per activiteit die u wilt verrichten. Bij de vraaggeleiding in het omgevingsloket blijkt dat vanzelf. Als de gemeente constateert dat u onvoldoende gegevens heeft ingediend om de aanvraag goed te kunnen beoordelen, dan krijgt u de mogelijkheid om de aanvraag alsnog compleet te maken.

Vergunningcheck

Niet aan alle activiteiten zijn voorwaarden verbonden. Soms heeft u dus helemaal geen toestemming van de overheid nodig. Controleer dit eerst in het omgevingsloket bij de vergunningcheck.

Indien u wel vergunningplichtig bent dan is op voorhand niet te zeggen aan welke voorwaarden u moet voldoen. De voorwaarden verschillen sterk per activiteit die u wilt verrichten en zijn tevens afhankelijk van de omstandigheden, zoals:

 • lokale regelgeving zoals de welstandsnota
 • het bestemmingsplan of omgevingsplan
 • de omvang en aard van de activiteit
 • eventuele bezwaren van omwonenden

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing op uw aanvraag? Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit bezwaar bij ons aantekenen.

Is de beslissing op uw aanvraag voorbereid met de uitgebreide procedure? Dan kunt u binnen 6 weken na publicatie van het besluit beroep aantekenen. 

Ook belanghebbenden kunnen bezwaar maken of beroep aantekenen.

Kijk voor meer informatie op Keuzehulp of Bezwaarschrift indienen.

Bijzonderheden

Uitgangspunt van de omgevingsvergunning

Uitgangspunt is dat een omgevingsvergunning wordt aangevraagd door middel van 1 indieningsformulier, 1 bevoegd gezag (meestal de gemeente) en dat er voor alle toestemmingen 1 bezwaar- en beroepsprocedure is. We spreken dus niet meer over milieu- of bouwvergunning maar over de activiteit milieu of bouwen.

Wat kan ik allemaal regelen met een omgevingsvergunning?

U kunt alle activiteiten regelen op het gebied van

 • bouwen en verbouwen (ook van monumenten)
 • slopen
 • maken van een uitrit
 • brandveiligheid, functie wijzigen van een terrein of gebouw
 • milieu (activiteiten die het milieu kunnen belasten)
 • (af)graven of ophogen van grond
 • kappen van bomen
 • het plaatsen van reclame uitingen (zoals lichtreclamekasten)

Heb ik dan alleen maar 1 vergunning nodig?

Meestal wel. Er zijn enkele uitzonderingen. Zo moet u soms nog wel een aparte melding doen. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen bij de brandveiligheid van een gebouw. Voor bedrijven is het raadzaam ook via de vergunningcheck te controleren of ze een milieumelding moeten doen. Bent u er niet zeker van of met de omgevingsvergunning al uw gewenste activiteiten zijn gedekt, neem dan contact op met de gemeente.

Daarnaast kan het wenselijk zijn meerdere omgevingsvergunningen aan te vragen.

Bij meer complexe aanvragen met meerdere activiteiten is het mogelijk de activiteiten die niet samenhangend zijn één voor één apart aan te vragen. Ook is het mogelijk de omgevingsvergunning in fasen aan te vragen, waarbij de aanvrager bepaalt op welke wijze de fasering plaats vindt. Het voordeel hiervan is dat de vervolgaanvraag kan worden afgestemd op het besluit van de eerdere aanvraag.

Sloopmelding

Uit de vergunningcheck op het omgevingsloket kan ook blijken dat u naast een omgevingsvergunning een sloopmelding nodig heeft. Informatie hierover vindt u onder Slopen van pand of woning.

Meer informatie over specifieke omgevingsvergunningen vindt u op de volgende pagina's:

Voor de volgende activiteiten kunt u een omgevingsvergunning nodig hebben: