Omgevingsvergunning aanvragen

Wilt u (ver)bouwen, zonnepanelen plaatsen, bomen kappen, slopen, een terrein aanpassen, water lozen en dergelijke? Wellicht wilt u meerdere van dit soort activiteiten tegelijkertijd verrichten? U heeft daar verschillende toestemmingen voor nodig. Maar u kunt die toestemmingen alle in 1 keer aanvragen met de omgevingsvergunning.

Let op: per 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Dit is van invloed op omgevingsvergunningen die u na 1 januari aanvraagt. Lees meer over de Omgevingswet.  

Aanpak

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

 1. U doet de vergunningcheck via het Omgevingsloket. Hiermee ziet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
 2. Heeft u een vergunning nodig, dan kunt u deze direct digitaal aanvragen via het Omgevingsloket.
 3. Zodra de aanvraag volledig is, neemt het bevoegd gezag deze in behandeling. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
 4. Aan de behandeling van de aanvraag zijn kosten verbonden. U ontvangt daarvoor een acceptgiro.
 5. Is de omgevingsvergunning toegekend, dan krijgt u deze samen met de voorwaarden thuisgestuurd.
 6. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken of beroep aantekenen. In het besluit staat hoe u dat doet. Ook belanghebbenden kunnen bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na het besluit op de aanvraag.

Sinds 1 juli 2023 zijn wij verplicht bepaalde aanvragen en besluiten digitaal ter inzage te leggen. Op deze stukken kunnen persoonsgegevens staan, zoals een naam op een bouwtekening. Die moeten eerst anoniem gemaakt worden. Wilt u daarom alleen die persoonsgegevens toevoegen die noodzakelijk zijn voor de aanvraag?

Hoe verloopt een aanvraag?

Bij een aanvraag kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsperiode. Dit is afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag.

 • Voor de reguliere voorbereidingsperiode geldt een uiterlijke afhandelingstermijn van 8 weken.
 • Voor de uitgebreide voorbereidingsperiode geldt een uiterlijke afhandelingstermijn van 6 maanden.

De termijn gaat in zodra de aanvraag ontvangen is en eindigt met de bekendmaking van het besluit. Beide afhandelingstermijnen kunnen met 6 weken worden verlengd. Daarnaast kan het nodig zijn dat u de aanvraag aanvult met gegevens. In dat geval wordt de tijd die u hiervoor gebruikt bij de afhandelingstermijn opgeteld.

Het bevoegd gezag geeft vooraf aan van welk type voorbereidingsperiode er sprake is.

Aanvraag in fasen

Bij aanvragen met meerdere activiteiten is het in de meeste gevallen mogelijk de activiteiten apart aan te vragen. Ook kunt u de omgevingsvergunning aanvragen in fasen. Het voordeel hiervan is dat de vervolgaanvraag kan worden afgestemd op het besluit van de eerdere aanvraag.

Vooroverleg

Voordat u een aanvraag doet voor een omgevingsvergunning, kunt u een vooroverleg aanvragen. U heeft zo meer zekerheid dat uw aanvraag direct compleet is. Er wordt ook bekeken of uw plannen kans van slagen hebben of dat u iets moet wijzigen. Het overleg heeft geen juridische status. De kosten worden verrekend als u voor een plan een vooroverleg heeft gehad en daarna binnen 6 maanden voor hetzelfde plan een aanvraag indient.

Kosten

Voor een omgevingsvergunning berekenen wij kosten (leges). De hoogte van de leges is afhankelijk van uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op Leges: hoeveel kost een omgevingsvergunning?

Voorwaarden

Wat heeft u nodig?

Welke documenten, tekeningen, foto's en dergelijke u moet hebben verzameld bij de indiening van uw aanvraag verschilt sterk per activiteit die u wilt verrichten. Bij de vraaggeleiding in het omgevingsloket blijkt dat vanzelf. Als het bevoegd gezag behoefte heeft aan aanvullende stukken, dan zullen zij u daarover berichten.

Indien u een omgevingsvergunning aanvraagt voor een groter bouwwerk (zoals een huis), dan moet u daarvoor een milieuprestatieberekening meenemen. Zie op de website van de Rijksoverheid voor nadere informatie.

Vergunningcheck

Niet aan alle activiteiten zijn voorwaarden verbonden. Soms heeft u dus helemaal geen toestemming van de overheid nodig. Controleer dit eerst op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het omgevingsloket bij de vergunningcheck.

Indien u wel vergunningplichtig bent dan is op voorhand niet te zeggen aan welke voorwaarden u moet voldoen. De voorwaarden verschillen sterk per activiteit die u wilt verrichten en zijn tevens afhankelijk van de omstandigheden, zoals:

 • lokale regelgeving
 • bestemmingsplan
 • omvang en aard van de activiteit
 • standpunten van omwonenden

Bezwaar

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief. 

Bijzonderheden

Uitgangspunt van de omgevingsvergunning

Kenmerkend voor de omgevingsvergunning is dat niet de regels of voorwaarden centraal staan maar uw wens. Als u bijvoorbeeld een huis wilt bouwen, dan heeft u te maken met een bestemmingsplan, bouwvoorschriften en regels over de brandveiligheid. Voorheen kreeg u daarvoor aparte vergunningen met elk weer eigen voorwaarden. Met de omgevingsvergunning worden al die voorwaarden afgestemd op de activiteit of combinatie van activiteiten die u wilt verrichten.

Wat kan ik allemaal regelen met een omgevingsvergunning?

U kunt alle activiteiten regelen op het gebied van

 • bouwen en verbouwen (ook van monumenten)
 • slopen
 • maken van een uitrit
 • brandveiligheid, bestemming van een terrein of gebouw
 • milieu (activiteiten die het milieu kunnen belasten)
 • bestemming van grond of gebouw
 • (af)graven van grond
 • kappen van bomen
 • het plaatsen van reclame uitingen (zoals lichtreclamekasten)

Heb ik dan alleen maar 1 vergunning nodig?

In principe wel. Helaas zijn er enkele uitzonderingen. Zo moet u soms nog wel een aparte melding doen. Dat kan bijvoorbeeld voor komen bij de brandveiligheid van een gebouw. Voor bedrijven is het raadzaam ook via het afwegingsmodel op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu te controleren of ze een milieumelding moeten doen. Bent u er niet zeker van of met de omgevingsvergunning al uw gewenste activiteiten zijn gedekt, neem dan contact op met de gemeente.

Daarnaast kan het wenselijk zijn meerdere omgevingsvergunningen aan te vragen.

Bij meer complexe aanvragen met meerdere activiteiten is het mogelijk de activiteiten die niet samenhangend zijn één voor één apart aan te vragen. Ook is het mogelijk de omgevingsvergunning in fasen aan te vragen, waarbij de aanvrager bepaalt op welke wijze de fasering plaats vindt. Het voordeel hiervan is dat de vervolgaanvraag kan worden afgestemd op het besluit van de eerdere aanvraag.

Sloopmelding

Uit de vergunningcheck op het omgevingsloket kan ook blijken dat u naast een omgevingsvergunning een sloopmelding nodig heeft. Informatie hierover vindt u onder Slopen van pand of woning.

Meer informatie over specifieke omgevingsvergunningen vindt u op de volgende pagina's:

Voor de volgende activiteiten kunt u een omgevingsvergunning nodig hebben: