Omgevingsplan en bestemmingsplan, reageren

In het omgevingsplan staan regels over activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Dit zijn bijvoorbeeld regels over waar u mag bouwen, maar ook over het aansluiten op een riolering of over geluid rondom een weg. Vastgestelde bestemmingsplannen maken onderdeel uit van het omgevingsplan. Als de gemeente het omgevingsplan wijzigt, gebeurt dat via een wettelijke procedure. Tijdens de procedure kunt u reageren op de wijziging.
 
Bestemmingsplannen die voor 1 januari 2024 als ontwerp ter inzage zijn gelegd, worden nog afgerond onder de Wet ruimtelijke ordening. Ook op deze plannen kunt u reageren tijdens de procedure.

Aanpak

Op onze website publiceren wij de wijzigingen omgevingsplan die in procedure zijn. U vindt deze ook in het Gemeenteblad.

Ontwerp wijziging omgevingsplan: zienswijze mogelijk

Een ontwerp wijziging omgevingsplan wordt ter inzage gelegd voor de periode van 6 weken. Als u een reactie wilt geven op het ontwerp wijziging omgevingsplan, brengt u een zienswijze in:

  • U kunt online een zienswijze indienen. Hiervoor logt u in met DigiD of eHerkenning;
  • U kunt ook mondeling of per brief een zienswijze indienen. Meer informatie hierover leest u in het ontwerpbesluit of de bekendmaking;
  • Wilt u mondeling een zienswijze indienen, maak dan een afspraak

Vastgestelde wijziging omgevingsplan: beroep mogelijk

  • Na de inzageperiode van 6 weken worden alle reacties op de ontwerp wijziging samengevat en van een standpunt voorzien in een zogenaamde 'reactienota'. Mogelijk worden de plannen op onderdelen aangepast. Vervolgens wordt de wijziging omgevingsplan aangeboden aan het college of aan de gemeenteraad.
  • Tegen de vaststelling van de wijziging van het omgevingsplan kunt u beroep aantekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een zienswijze op een ontwerp wijziging omgevingsplan. Aan het instellen van beroep tegen een vastgesteld wijziging van het omgevingsplan bij de Raad van State zijn wel kosten verbonden. Informeer naar de kosten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bijzonderheden

Kennisgeving voornemen wijziging omgevingsplan

Vóór het ontwerp van de wijziging van het omgevingsplan geeft de gemeente via het gemeenteblad kennis van het voornemen om een omgevingsplan te wijzigen.

Voorbereidingsbesluit: geen reactie mogelijk

Soms neemt de gemeente een voorbereidingsbesluit. Dat is het voornemen om een wijziging omgevingsplan op te stellen. In de fase van een voorbereidingsbesluit kunt u nog niet reageren. 

Contact

U kunt terecht in stadhuis Deventer:

  • als u vragen heeft over het wijzigen van een omgevingsplan;
  • als u vragen heeft over het geven van een reactie op een wijziging van het omgevingsplan die in procedure is.