Kadastrale gegevens opvragen

Kadastrale informatie wordt uitgegeven door het Kadaster. Het Kadaster is een (rijks)register van onroerende goederen. Per gebouw of stuk grond kunt u de volgende gegevens vinden in het register:

  • rechthebbende (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter)
  • aard van het perceel (bijvoorbeeld huis met tuin, weiland)
  • grafische weergave en de oppervlakte van het perceel

Aanpak

  • De registers van het Kadaster zijn openbaar. Iedereen kan dus de registers raadplegen.
  • Als u twijfels heeft over de oppervlakte van een perceel of als u een grensgeschil met uw buren heeft, kunt u het Kadaster verzoeken de percelen in te meten en uit te zetten. De kadastrale grens wordt dan in het veld aangegeven.

Wat heeft u nodig?

Een adres of een kadastraal perceelaanduiding.

Kosten

Als uĀ informatie over uw perceel opvraagt dan zijn daar kosten aan verbonden.

Voorwaarden

Aan de hand van de kadastrale aanduiding kan het kadaster vaststellen om welke grond (perceel) het gaat. Een aanduiding bestaat uit:

  • De aanwijzing van de gemeente waar de onroerende zaak ligt.
  • Een sectie-aanduiding door middel van een letter.
  • Een perceelaanduiding door middel van een nummer.

Uit het kaartmateriaal blijkt vervolgens de kadastrale begrenzing. De aanwijzing en de begrenzing van het perceel zijn van belang als u bijvoorbeeld eigenaar bent van het perceel en de omvang van uw eigendom wenst vast te stellen.

Bijzonderheden

Via het Kadaster kunt u als particulier of bedrijf informatie opvragen over uw perceel: www.kadaster.nl. Let op: hier zijn kosten aan verbonden.

Aan de balieĀ van het stadhuis Deventer kunt u dezelfde informatie opvragen. Ook hier zijn kosten aan verbonden.

Contact

Voor kadastrale informatie over uw perceel kunt u terecht bij het Kadaster en in het stadhuis Deventer.