Jeugdhulp

Sommige kinderen hebben extra zorg nodig. Bijvoorbeeld omdat zij medische problemen, gedragsproblematiek of een ontwikkelingsachterstand hebben. Deze kinderen kunnen in groepsverband of in de thuissituatie aanvullende zorg en opvang ontvangen. U kunt hiervoor terecht bij de gezinscoach in uw wijk.

Aanpak

Uw vraag melden

U kunt uw vraag of melding indienen door een e-mail te sturen naar info@gezinscoachdeventer.nl.

Opmerking: heeft u hulp nodig bij het doen van de melding dan kunt u bellen met de gemeente, via telefoonnummer 14 0570.

Familiegroepsplan

De hulp en ondersteuning aan uw kind en uw gezin wordt georganiseerd via gezinscoaches. Het uitgangspunt is: één gezin, één plan, één regisseur. Gezin en gezinscoach leggen samen in een familiegroepsplan vast wat uw hulpvraag is. Samen met u kijken zij wat u zelf, of samen in uw eigen netwerk kunt doen. Ook wordt gekeken of er professionele hulp en ondersteuning nodig is om problemen goed en snel op te lossen.

Kosten

Sommige hulp of ondersteuning wordt niet (volledig) vergoed. Uw gezinscoach kan u hier meer over vertellen.

 

Bijzonderheden

Jeugdwet

De jeugdhulp is geregeld in de Jeugdwet. Deze wet vervangt:

  • Wet op de jeugdzorg
  • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
  • Zorgverzekeringswet

In de Jeugdwet staat dat de gemeente zorgt voor hulp en ondersteuning voor ouders, verzorgers en kinderen die dat nodig hebben. Het kan gaan om opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen. De gemeente is ook verantwoordelijk voor:

  • jeugdbescherming
  • jeugdreclassering
  • de aanpak van kindermishandeling

Indicatiestelling en gezinscoach

De indicatiestelling via de Bureaus Jeugdzorg en het CIZ vervalt. De gemeente Deventer kiest ervoor de toegang tot hulp en ondersteuning voor de jeugd zoveel mogelijk te regelen via een gezinscoach. Deze beslist samen met u welke hulp of ondersteuning nog nodig is. De gezinscoach stelt niet de uiteindelijke diagnose en/of indicatie. Dat doet de zorgverlener waar naar wordt doorverwezen. Daarnaast kunnen de huisarts en jeugdarts doorverwijzen naar vormen van hulp en ondersteuning.

Persoonsgebonden budget (PGB). Uw gezinscoach kan u meer vertellen over de voorwaarden.

Contact

Gezinscoach

Heeft u een vraag over jeugdhulp, of wilt u iets melden? Neem dan contact op met de gezinscoach. U kunt een e-mail naar de gezinscoach sturen via info@gezinscoachdeventer.nl.

Crisissituatie jeugd

  • Is uw kind al in behandeling? Bel bij crisis overdag met de zorginstelling die behandelt. Bij crisis buiten kantooruren belt u met de regionale crisisdienst Veilig Thuis IJsselland: 0800 2000. Dit is het landelijke nummer. Spreek de plaatsnaam in, daarna wordt u doorgeschakeld naar Veilig Thuis IJsselland.
  • Is uw kind nog niet in behandeling bij een zorginstelling? Dan belt u tijdens en na kantooruren met Veilig Thuis IJsselland: 0800 2000.

Veilig Thuis IJsselland

Wilt u iets melden, of wilt u hulp of advies? Bel Veilig Thuis via telefoonnummer 0800-2000. Dit is het landelijke nummer. Na het inspreken van de plaatsnaam wordt u doorgeschakeld naar Veilig Thuis IJsselland. Veilig Thuis is voor iedereen die te maken heeft met jeugdzorg maar ook huiselijk geweld of kindermishandeling.