Grond verplaatsen of afvoeren melden (grondverzet)

Als u grond, baggerspecie of bouwstoffen gaat toepassen of tijdelijk gaat opslaan, dan moet u meestal een melding doen. Dit doet u bij het Landelijk Meldpunt BodemKwaliteit.

Aanpak

Bodembeleid: Nota Bodembeheer

11 Overijsselse gemeenten, waaronder Deventer, hebben samen met waterschappen in regionaal verband een Nota Bodembeheer opgesteld. Hieruit zijn spelregels voortgekomen voor het grondverzet. Kijk voor de werkwijze en alle informatie op de pagina Bodembeleid

Online grond, baggerspecie of bouwstoffen melden

Bent u van plan grond-, baggerspecie of bouwstoffen toe te passen of tijdelijk op te slaan? Dan moet u dit in veel gevallen melden via het Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit. Het Meldpunt bodemkwaliteit stuurt meldingen door naar de gemeente, provincie, omgevingsdienst, waterschap of Rijkswaterstaat zelf. Dit is afhankelijk van de locatie van de toepassing. Het bevoegd gezag controleert of de toe te passen partij en de voorgenomen toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Als blijkt dat de toepassing niet voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit, kan het bevoegd gezag daarop handhaven.

Wanneer moet u grond- en baggerspecie melden?

Grond- en baggerspecie moet u altijd 5 dagen voor de toepassing melden. Dit geldt ook voor tijdelijke opslag.                                                        

Past u schone grond- en baggerspecie toe in hoeveelheden vanaf 50 kubieke meter? Dan moet u eenmalig de toepassingslocatie melden.

Lees meer op de website van het Meldpunt Bodemkwaliteit.

Wanneer moet u bouwstoffen melden?

De toepassing van de meeste bouwstoffen is vrijgesteld van een meldingsverplichting. In de volgende gevallen moet u deze wel melden:

  • De toepassing van IBC-bouwstoffen moet u minstens 4 weken voor de toepassing melden. Is de milieuhygiënische verklaring op dat moment nog niet beschikbaar? Dan kunt u deze tot uiterlijk 5 werkdagen voor het toepassen doorgeven via het meldpunt.
  • Bent u eigenaar van bouwstoffen en past u deze opnieuw toe onder dezelfde condities en zonder bewerking? Dan moet u dit uiterlijk 5 werkdagen voor toepassing melden.

Bijzonderheden

Het Besluit bodemkwaliteit geeft regels voor het toepassen van grond, baggerspecie en steenachtige bouwstoffen (zoals stortsteen, beton of bakstenen) op of in de bodem en in oppervlaktewater. Het besluit bestaat uit 3 onderdelen:

  • Kwalibo (kwaliteitsborging in het bodembeheer). Voor goed bodembeheer moet de kwaliteit van de gegevens, de werkzaamheden en de uitvoerders goed en betrouwbaar zijn. De eisen die gesteld worden aan kwaliteit en integriteit noemen we ook wel 'Kwalibo'. Werkzaamheden die onder Kwalibo vallen, mogen alleen worden uitgevoerd door erkende personen en bedrijven.
  • Bouwstoffen. Om de bodem en het oppervlakte te beschermen tegen mogelijke verontreinigingen, worden in het Besluit bodemkwaliteit randvoorwaarden gesteld aan de toepassingsmogelijkheden van steenachtige bouwstoffen zoals beton, asfalt en bakstenen.
  • Grond en Baggerspecie. Het onderdeel grond en baggerspecie van het Besluit bodemkwaliteit regelt hoe en waar grond en baggerspecie met een bepaalde kwaliteit mag worden toegepast.

Contact

Voor informatie over grond, baggerspecie of bouwstoffen toepassen of verplaatsen kunt u terecht in het stadhuis, afdeling Ondernemen & Vergunningen.