Een groot evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren voor publiek, bijvoorbeeld een sportwedstrijd, popconcert of braderie? Dan heeft u een evenementenvergunning nodig. Is het een klein evenement, dan doet u een melding aan de gemeente.

Wij beoordelen vooraf of het evenement kan plaatsvinden. Wij kijken bijvoorbeeld of de hulpdiensten voldoende ruimte hebben om snel hulp te kunnen verlenen, of de plek geschikt is en of de overlast voor anderen niet te groot is. Waar nodig vragen we advies aan brandweer of politie. Zo blijft Deventer veilig en prettig voor iedereen.

Onder tabblad 'Aanvraag' vindt u de aanvraagformulieren voor uw evenement. Daarin staat ook welke gegevens wij van u vragen.

Aanpak

Melding in plaats van vergunning

Voor kleinere evenementen is niet altijd een vergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een straatfeest houdt in een straat zonder druk verkeer. U kunt dan een melding klein evenement doen bij de gemeente. Controleer bij ‘Voorwaarden’ of u hiervoor in aanmerking komt.

Komt u er niet uit? Bel dan met team Ondernemen & Vergunningen via telefoonnummer 14 0570.

A-, B- en C-evenementen

Wij onderscheiden A-, B- en C- evenementen. Dit hangt af van de risico's op het gebied van openbare orde en veiligheid, geluidsoverlast en eventuele gevolgen voor het verkeer.

 • A-evenement: laag risico-evenement met een beperkte impact op de directe woonomgeving en het verkeer;
 • B-evenement: gemiddeld risico-evenement met een grote impact op de directe woon- en leefomgeving en/of gevolgen voor het verkeer;
 • C-evenement: hoog risico-evenement met een grote impact op het woon- en leefklimaat van de stad of een dorp en/of sprake is van regionale gevolgen voor het verkeer

Complete aanvraag

Dien uw aanvraag compleet en op tijd in. Hieronder leest u welke gegevens wij nodig hebben om de vergunning te verlenen. Is uw aanvraag niet compleet of vraagt u de vergunning te laat aan? Dan neemt u het risico dat wij uw aanvraag niet meer kunnen beoordelen. Dat kan betekenen dat uw evenement niet doorgaat.

Wij beoordelen of uw evenement kan plaatsvinden. Daar hebben wij gegevens voor nodig. Sommige gegevens hebben wij altijd nodig, andere gegevens zijn afhankelijk van uw evenement. In het aanvraagformulier staat aangegeven in welke situatie u bijlagen meestuurt.  

Wij vragen u in elk geval aan te leveren:

 • compleet ingevuld aanvraagformulier evenementenvergunning 
 • plattegrond of tekening van het evenemententerrein
 • informatie of er wel of geen alcohol verstrekt wordt

Wij kunnen bijvoorbeeld aanvullende gegevens vragen over:

 • bewijs dat u gemachtigd bent, als u aanvraagt namens een vereniging of stichting
 • veiligheidsplan (bij C- evenementen en sommige B-evenementen)
 • constructie, bijvoorbeeld bij een plaatsen van een grote tent, podia of tribunes
 • verkeersmaatregelen en verkeersregelaars (houd rekening met opleiding van verkeersregelaars).
 • afsteken van vuurwerk (dit regelt u met de provincie)

Hebben wij specifieke informatie van u nodig, dan nemen wij contact met u op.

Wilt u de vergunning aanvragen? U kunt de aanvraag digitaal indienen (inloggen via e-Herkenning). U kunt de aanvraag ook mailen naar evenementen@deventer.nl

Locaties en bestemmingsplan

Op een aantal locaties rust een bestemmingsplan en zijn speciale voorwaarden van toepassing. Dit geldt onder andere voor het evenemententerrein aan de Roland Holstlaan. Heeft u interesse om hier uw evenement te organiseren, neemt u dan contact op met team Evenementen van de gemeente Deventer. Voor nadere informatie: stuur een e-mail naar evenementen@deventer.nl.

Wet Natuurbescherming: vergunning of ontheffing

Als u een buitenevenement organiseert, heeft u mogelijk een vergunning of ontheffing nodig op grond van de Wet natuurbescherming. De wet beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. Ook de uitstoot van stikstof is van belang. Bekijk onze samenvatting voor organisatoren van evenementen. 

Wilt u de vergunning of ontheffing aanvragen, dan kunt u bij de provincie Overijssel terecht. Daar vindt u ook uitgebreide informatie. 

Verkeersregelaars

Verkeersregelaars kunnen de persoonlijke instructieverklaring aanstellingsbesluit verkeersregelaars uploaden. U logt in met DigiD. Woont u niet in Deventer, dan kan het zijn dat u gevraagd wordt uw persoonlijke gegevens in te vullen. 

Aanvraag wordt gepubliceerd

Dient u een aanvraag in? Houd er dan rekening mee dat wij verplicht zijn deze te publiceren. Dit is geregeld in artikel 12 van de Bekendmakingswet. Bij de publicatie vermelden wij geen privacygevoelige gegevens. Als wij uw aanvraag publiceren, betekent dat nog niet dat uw aanvraag ook wordt toegekend.

Kosten

De kosten bestaan uit leges voor de aanvraag en uit precariobelasting. Hoeveel u betaalt, hangt af van de aard en omvang van het evenement.

Leges A-evenement € 218
Leges B-evenement € 542
Leges C-evenement € 1.359

Als u van de openbare grond gebruik maakt, betaalt u € 87,29 precariobelasting.

Is de vergunning verleend en wilt u iets kleins wijzigen? Een ondergeschikte wijziging kost € 46.

Termijn

Evenementenvergunning tijdig aanvragen

Vraag de evenementenvergunning tijdig aan:

 • A-evenement: minimaal 8 weken voor aanvang van het evenement
 • B-evenement: minimaal 8 weken voor aanvang van het evenement
 • C-evenement: minimaal 12 weken voor aanvang van het evenement

Voorwaarden

Vergunning of melding

U kunt een vergunning aanvragen voor A-, B- en C- evenementen. Dat hangt af van de risico's, geluidsoverlast en eventuele gevolgen voor het verkeer. In bepaalde gevallen hoeft u voor een kleiner evenement geen vergunning aan te vragen, maar is een melding voldoende.

Melding in plaats van vergunning

U hoeft geen vergunning aan te vragen maar alleen een melding klein evenement te doen als uw evenement voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • maximaal 100 bezoekers
 • het evenement duurt maximaal 1 dag
 • het evenement vindt plaats:
  • op maandag t/m zaterdag tussen 07.00 uur en 23.00 uur of
  • op zondag tussen 13.00 uur en 23.00 uur
 • u plaatst alleen kleine objecten (oppervlakte van minder dan 10 m2 per object)
 • een organisator heeft binnen 7 werkdagen voorafgaand aan het evenement een melding gedaan aan de gemeente
 • het evenement vindt niet plaats:
  • buiten de bebouwde kom: op de openbare weg, of
  • binnen de bebouwde kom: op de openbare weg met een belangrijke functie voor verkeer of hulpdiensten

Voldoet uw evenement niet aan deze voorwaarden? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan.

Burgemeester kan verbieden

De burgemeester kan binnen 5 dagen na ontvangst van de melding besluiten het evenement te verbieden. Dat kan bij mogelijk gevaar voor:

 • de openbare orde
 • de openbare veiligheid
 • de volksgezondheid
 • het milieu

Bijzonderheden

Evenementencommissie beoordeelt uw aanvraag

Uw aanvraag wordt besproken in de evenementencommissie. Deze commissie bestaat uit medewerkers van:

 • team Ondernemen & Vergunningen
 • politie
 • brandweer

Vanuit verschillende vakgebieden winnen wij advies in over uw aanvraag. Bijvoorbeeld over:

 • openbare orde
 • beperking van overlast
 • (brand)veiligheid
 • volksgezondheid
 • verkeersmaatregelen
 • reiniging
 • flora en fauna
 • communicatie

De adviezen komen als afspraken en voorschriften terecht in de evenementenvergunning. Bij hun advies houden de medewerkers rekening met ervaringen uit het verleden.

Ballonnen

De gemeente raadt het oplaten van ballonnen af. Alle ballonnen komen ook weer ergens neer en veroorzaken daar schade aan dier en natuur. Ook ballonnen die afbreekbaar zijn want het duurt jaren voordat ze zijn vergaan. Er zijn allerlei feestelijke alternatieven voor het gebruik van ballonnen.

Wegwerpartikelen

De gemeente adviseert het gebruik van plastic wegwerpartikelen zo veel mogelijk te beperken. Wegwerpartikelen als plastic bekers, flesjes, rietjes en snackverpakkingen zijn een belasting voor het milieu. Informatie over hoe u op uw evenement minder wegwerpplastic kunt gebruiken, vindt u op www.greenevents.nl

Circus organiseren

Wilt u een circus organiseren? Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0570. U moet de vergunning aanvragen voor het begin van een nieuw kalenderjaar.

Toertocht of puzzelrit organiseren

Wilt u een toerrit organiseren waarbij de route door meerdere gemeenten gaat, zoals een toertocht voor auto’s of een fietspuzzelrit? Vraag dan per gemeente een 'verklaring van geen bezwaar' aan.

Download het aanvraagformulier (pdf). Stuur het in via: 

Organiseert u een wedstrijd? Vraag dan een ontheffing aan bij de provincie. De provincie neemt hierover contact op met de gemeente. Houd rekening met eventuele verkeersregelaars.

In de gemeente waar de start en/of finish met verschillende activiteiten plaatsvindt vraagt u tevens een evenementenvergunning aan.

Regelgeving

 • Een evenementenvergunning wordt verleend op grond van artikel 2:24 en 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening.
 • Kijk voor het evenementenbeleid op www.deventer.nl/evenementenbeleid

Contact

Heeft u vragen over het organiseren van een evenement? Neem contact op met de vakgroep Evenementen via mail: evenementen@deventer.nl. Of bel 14 0570.