Bomen kappen

Wilt u een boom of struik kappen, verplanten of sterk snoeien, dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning kap nodig.

  • U doet de vergunningcheck via Omgevingsloket. Hiermee ziet u of u een omgevingsvergunning kap nodig heeft.
  • In sommige gevallen heeft de boom een ecologische waarde. Er kan dan een aanvullende natuurtoets nodig zijn.

Let op: per 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Dit is van invloed op omgevingsvergunningen die u na 1 januari aanvraagt. Lees meer over de Omgevingswet.  

Aanpak

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket. Hier kunt u ook checken of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Aanvraag

Bij uw aanvraag heeft u de volgende gegevens nodig:

  • het aantal bomen/struiken dat u wilt kappen;
  • een omschrijving van de boom/struik (soort en stamomtrek op 1,3 m hoogte);
  • reden van de kap;
  • een foto van de boom/struik;
  • een situatieschets.

Dreigt de kap het leven van planten en dieren te verstoren? Is de boom bijvoorbeeld een verblijfplaats voor nestelende vogels of schuilplaats voor vleermuizen? Dan moet u in uw aanvraag vermelden op welke manier u hiermee rekening houdt. Dat staat in de Wet natuurbescherming.

Aanvragen door eigenaar

U kunt een vergunning aanvragen als u zelf eigenaar bent van de boom. Eigenaar van de boom bent u als de grond waarop de boom staat, uw eigendom is. Bent u niet de eigenaar, bijvoorbeeld omdat u een huurwoning heeft? Dan vraagt u toestemming aan de huiseigenaar om een omgevingsvergunning kap aan te vragen. Dit kan door middel van een schriftelijke toestemming of door medeondertekening van het aanvraagformulier.

Kosten

Kosten aanvraag omgevingsvergunning kap

1 of 2 bomen € 103
3 bomen € 209

 

Het tarief voor 3 bomen wordt vermeerderd met € 42 voor iedere volgende boom, met een maximum van € 4.242.

U ontvangt hiervoor een factuur.

Termijn

Zodra de aanvraag volledig is, neemt gemeente Deventer deze in behandeling.

Na maximaal 8 weken krijgt u schriftelijk bericht over de toekenning of afwijzing van uw aanvraag. Deze termijn start op de dag van de aanvraag, nadat de gemeente alle gevraagde gegevens en documenten heeft ontvangen. Soms duurt de procedure toch langer dan 8 weken, bijvoorbeeld als advies nodig is van externe instanties. Als dat het geval is, ontvangt u hierover bericht.

Is de omgevingsvergunning kap toegekend, dan krijgt u deze samen met de voorwaarden thuisgestuurd.

Voorwaarden

U heeft een omgevingsvergunning kap nodig als de boom of struik een stamomtrek heeft van 0,75 m of groter, gemeten op 1,3 m hoogte vanaf de grond.

Herplantplicht

Als u bomen kapt, dan geldt in principe een herplantplicht. Dit betekent dat er bomen herplant moeten worden als compensatie voor de gekapte bomen. De voorwaarden voor herplant staan in de omgevingsvergunning kap die aan u verleend is. Denk hierbij aan het aantal en soorten bomen die u moet herplanten en voor welke datum dat gebeurd moet zijn.

Voor particuliere bomen in een voor- of achtertuin is herplant niet altijd nodig. Of u moet herplanten hangt bijvoorbeeld af van:

  • de grootte van de tuin;
  • de ruimte die overblijft voor herplant;
  • of er voldoende houtopstanden (bomen en struiken) in de omgeving aanwezig blijven.

Bezwaar

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Bijzonderheden

Regels

In de gemeente Deventer zijn regels voor het kappen van bomen. Deze staan vermeld in de Verordening Fysieke Leefomgeving.

Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan kunnen regels staan ter bescherming van de groeiplaats van bomen en struiken. Zo kunnen er voorwaarden zijn voor het kappen of bewerken van bomen. Dit wordt per geval bekeken.

De bestemmingsplannen van Deventer vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt de bestemmingsplannen ook inzien bij Publiekscontacten, Grote Kerkhof 1.