Bestemmingsplan, reageren

In het bestemmingsplan staat waarvoor grond en gebouwen gebruikt mogen worden. Zoals wonen, winkels, horeca of bedrijven, maar ook voor wegen en natuur. Ook is in het bestemmingsplan opgenomen of er gebouwd mag worden en wat de oppervlakte en hoogte van bouwwerken mag zijn. Wanneer de gemeente een nieuw bestemmingsplan wil vaststellen, wordt daarvoor een wettelijke procedure gevolgd. U kunt tijdens de procedure reageren op het plan.

Aanpak

Bestemmingsplannen in procedure worden gepubliceerd op de website van de gemeente en in de Staatscourant. Het ontwerp bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd voor de periode van 6 weken. Als u een reactie wilt geven op het ontwerp bestemmingsplan dan brengt u een zienswijze in:

  • U kunt online een zienswijze indienen. Hiervoor logt u in met DigiD of eHerkenning;
  • U kunt ook mondeling of per brief een zienswijze indienen. Meer informatie hierover leest u in het ontwerpbesluit of de bekendmaking.
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie of een zienswijze indienen, maak dan een afspraak

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een zienswijze op een ontwerp bestemmingsplan. Aan het instellen van beroep tegen een bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn wel kosten verbonden. Informeer naar de kosten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bijzonderheden

Inspraak

In sommige gevallen wordt vóór de eigenlijke bestemmingsplanprocedure een voorontwerp ter inzage gelegd. In plaats van een zienswijze kunt u dan een inspraakreactie indienen. De termijn daarvoor is 6 weken. Na de inspraaktermijn wordt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. De gemeente geeft een reactie op de ingediende inspraakreacties.

Voorbereidingsbesluit

Soms neemt de gemeente een voorbereidingsbesluit. Hiermee kondigt de gemeente het voornemen aan om een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Op een voorbereidingsbesluit kunt u niet reageren. Een voorbereidingsbesluit heeft gevolgen voor de aanvraag van omgevingsvergunningen die worden ingediend voor het gebied waarvoor het nieuwe bestemmingsplan wordt voorbereid. De gevraagde omgevingsvergunningen kunnen pas worden verleend als het nieuwe bestemmingsplan wordt vastgesteld, tenzij de gemeente daar te lang over doet.

Wijzigingsplan of uitwerkingsplan

Of een bestemmingsplan gewijzigd kan worden, óf uitgewerkt moet worden, is in het bestemmingsplan opgenomen. Een wijziging kan bijvoorbeeld zijn dat het vlak waarbinnen gebouwd mag worden (bouwvlak), verschoven wordt. Een uitwerkingsplan werkt een globale bestemming in detail uit. 

Contact

U kunt terecht in stadhuis Deventer:

  • als u vragen heeft over herziening of wijzigen van een bestemmingsplan;
  • als u vragen heeft over het geven van een reactie op een bestemmingsplan in procedure.