Alcohol schenken en verkopen

U hebt een alcoholwetvergunning nodig als u bedrijfsmatig of anders dan om niet (hetgeen betekent: tegen betaling) alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse verstrekt. Dit geldt voor slijterijen, voor commerciële horecabedrijven zoals een café of restaurant en voor paracommerciële instellingen zoals sportkantines en buurthuizen.

Aanpak

Online aanvragen

U kunt online een alcoholwetvergunning aanvragen. 3 dagen na indiening krijgt u een zaaknummer. Vervolgens bevat alle overige correspondentie dat zaaknummer, bijvoorbeeld een brief met het verzoek tot aanvullende informatie maar ook de eventuele vergunning zelf. Deze vergunning (of weigering) wordt u per post toegezonden. Vermeld bij alle correspondentie uw zaaknummer. De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw (volledige) aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. Tijdens de procedure kunt u voor een toelichtend gesprek worden uitgenodigd.

Pas als u een vergunning heeft, mag uw bedrijf opengaan. Zolang u wacht op de vergunning, kunt u nog niet starten.

Vanaf 1 juli 2023 moeten alle leidinggevenden met een SVH-diploma zich inschrijven in een nieuw register

Leidinggevenden van een horecabedrijf met een Alcoholwetvergunning moeten beschikken over een SVH-diploma en geregistreerd staan in het hiervoor bestemde register. Er is een nieuwe commissie, de Landelijke commissie sociale hygiëne. Deze commissie maakt gebruik van een eigen, nieuw register. Alle leidinggevenden van het horecabedrijf met een SVH-diploma moeten zich daarom (her)registreren in dit nieuwe register. Ook als de leidinggevende al in het oude SVH-register staat. 

Bevestigen van de registratie is voor personen die voor 1 juli 2023 beschikten over een SVH-diploma gratis. Personen die vanaf 1 juli 2023 hun SVH-diploma hebben behaald, betalen hiervoor bij hun registratie een geldbedrag.

Herbevestigen van personen die voor 1 juli 2023 het SVH-diploma hebben behaald

De herbevestiging kan op de website van de Landelijke commissie sociale hygiëne. Leidinggevenden hebben 5 jaar de tijd, dus tot 30 juni 2028, om hun SVH-diploma te herbevestigen bij de Landelijke commissie sociale hygiëne. Na deze termijn vervalt de registratie in het oude SVH-register en moet de leidinggevende opnieuw examen doen om in het nieuwe register opgenomen te kunnen worden.

Nieuwe registratie voor personen die vanaf 1 juli 2023 het SVH-diploma hebben behaald

Heeft u vanaf 1 juli 2023 uw SVH-diploma behaald? Dan moet u zich tegen een vergoeding laten inschrijven

Wilt u meer informatie? Kijk dan bij de Veelgestelde vragen of op de contactpagina.

Pre-advies

Wilt u een horecabedrijf beginnen op een locatie waar tot voorheen geen horeca heeft gezeten, of wilt u een horecabedrijf beginnen in een zwaardere categorie (bijvoorbeeld een lunchroom wordt een café), dan adviseert de gemeente u eerst een verzoek om pre-advies in te dienen. De gemeente onderzoekt dan of uw plan kans van slagen heeft of wat u (zo nodig) beter aan uw plannen kunt wijzigen. Overlegt u eerst met de gemeente voor u zo'n verzoek indient. U krijgt dan voldoende informatie over de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan, de eisen voortkomend uit de Algemeen Plaatselijke Verordening en andere criteria waarop de gemeente toetst. U weet dan waar u aan toe bent.

Wat heeft u nodig?

Enkele van de onderstaande stukken zijn ook gevraagd bij het aanvraagformulier voor de exploitatievergunning. U hoeft deze dan niet nogmaals aan te leveren.

 1. volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier alcoholwetvergunning;
 2. leidinggevendeverklaring van alle leidinggevenden afzonderlijk;
 3. Duidelijke tekening (schaal 1:100) van de inrichting waarop de maten in meters, de (bedrijfs)vloeroppervlakte en de indeling en functie van de te gebruiken ruimte(s) staan aangegeven;
 4. Duidelijke kopie geldig legitimatiebewijs van de leidinggevenden, inclusief de ondernemers, zijnde een paspoort, toeristenkaart of gemeentelijke id-kaart geen rijbewijs. De geldigheidstermijn, die op elk ID-bewijs staat vermeld, mag niet verlopen zijn;
 5. Arbeidsovereenkomst van de leidinggevenden in loondienst;
 6. Bewijs van rechthebbende op het pand (huur- of koopovereenkomst);
 7. Ondernemersplan en financiële onderbouwing (startbalans);
 8. Statuten/vennootschapscontract (eventueel);
 9. Kopie van het vastgestelde bestuursreglement (dit geldt alleen voor paracommerciële instellingen).

Aanvraag wordt gepubliceerd

Dient u een aanvraag in? Houd er dan rekening mee dat wij verplicht zijn deze te publiceren. Dit is geregeld in artikel 12 van de Bekendmakingswet. Bij de publicatie vermelden wij geen privacygevoelige gegevens. Als wij uw aanvraag publiceren, betekent dat nog niet dat uw aanvraag ook wordt toegekend.

Kosten

Kosten alcoholwetvergunning

De aanvraag van een alcoholwetvergunning € 1.172
Het laten wijzigen van een leidinggevende € 200

 

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal met 6 weken verlengen. Gaat het om een alcoholvergunning voor een buurthuis of kantine? De gemeente beslist dan binnen 6 maanden na ontvangst op uw aanvraag.

Voorwaarden

Voor wie

Deze vergunning is in beginsel voor onbepaalde tijd geldig, maar is ook persoons- en inrichtingsgebonden. Dit betekent dat het in de volgende situaties noodzakelijk is om een (nieuwe) alcoholwetvergunning aan te vragen:

 • bij overname of vestiging van een nieuw horecabedrijf;
 • bij wijziging in de exploitatie van het horecabedrijf (hiervan is bijvoorbeeld sprake als u in een bestaand alcoholvrij horecabedrijf alcoholhoudende dranken wilt gaan verstrekken);
 • bij wijziging van de ondernemersvorm;
 • bij (bouwtechnische) wijziging of uitbreiding van de inrichting.

Bijzonderheden

Bij de behandeling van een aanvraag wordt onder meer beoordeeld of aan de volgende punten wordt voldaan:

 • Alle leidinggevenden, hieronder vallen ook de ondernemers, moeten minimaal 21 jaar zijn, voldoen aan de eisen van zedelijk gedrag, mogen niet uit de ouderlijke macht of de voogdij zijn ontzet, mogen niet onder curatele staan, mogen niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn en moeten beschikken over een bewijsstuk van sociale hygiëne (uitleg volgt);
 • De inrichting waarin het horecabedrijf uitgeoefend wordt moet voldoen aan een aantal inrichtingseisen ten aanzien van onder meer hoogte (ten minste 2,40 meter vanaf de grond gemeten), oppervlakte (minimaal 35 m2), ventilatie en de aanwezigheid van ten minste 2 volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden.

Om tot een goede beoordeling van uw aanvraag te komen wordt advies gevraagd aan de politie en informatie ingewonnen bij de Justitiële Informatiedienst in Almelo (antecedentenonderzoek).

Bibob

De wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur (BIBOB) geeft de gemeente de mogelijkheid zich te beschermen tegen het risico dat door vergunningverlening ongewild criminele activiteiten door de gemeente worden gefaciliteerd. Opdat beoordeeld kan worden of er sprake is van verwevenheid met criminaliteit maakt een BIBOB-vragenlijst (pdf, 578 KB) vast onderdeel uit van alle horeca vergunningaanvragen. Dit kan leiden tot verder onderzoek door het landelijk Bureau BIBOB dat daarvoor verdergaande mogelijkheden heeft. Meer informatie over BIBOB vindt u op www.justis.nl.

Zienswijzen

Indien uw aanvraag een nieuwvestiging of een uitbreiding/wijziging van eerder vergunde horeca-activiteiten betreft zullen omwonenden en andere belanghebbenden in de gele­genheid worden gesteld hun zienswijzen hierover kenbaar te maken. Dit houdt in dat uw aanvragen te zijner tijd worden gepubliceerd en gedurende drie weken voor een ieder ter inzage worden gelegd.

Een ondernemer mag zijn inrichting pas voor bezoekers openstellen op het moment dat alle vergunningen daadwerkelijk zijn verleend.

Paracommercie

Om oneerlijke concurrentie ten opzichte van de reguliere horeca te voorkomen kunnen aan een vergunning voor verenigingen en stichtingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, de zogenaamde paracommerciële instellingen, zoals een sportkantine of buurthuis of jongerencentrum, beperkende voorschriften of beperkingen worden opgelegd. Deze kunnen betrekking hebben op de in de inrichting te houden bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen, en het openlijk aanprijzen hiervan en op de tijden waarop in de inrichting alcoholhoudende drank mag worden verstrekt.

Paracommerciële instellingen zijn verplicht bij het aanvragen van een vergunning een bestuursreglement vast te stellen. In dit reglement moeten minimaal de volgende zaken zijn opgenomen:

 • Waarborgen dat de verstrekking van alcoholhoudende drank gedurende openingstijden uit oogpunt van sociale hygiëne op verantwoorde wijze gebeurt;
 • Waarborgen dat de verstrekking van alcoholhoudende drank te allen tijde geschiedt door op dit gebied gekwalificeerde personen. Zij moeten in het bezit zijn van een bewijsstuk van sociale hygiëne of een instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gekregen. De normen voor kwalificatie moeten in het reglement staan vermeld.
 • Er moet worden aangegeven op welke dagen en tijdstippen bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende drank wordt verstrekt. Deze dagen en tijdstippen moeten ook duidelijk zichtbaar in de horecalokaliteit staan aangegeven.
 • Er moet worden aangegeven hoe wordt toegezien op de naleving van het bestuursreglement.
 • Er bestaat een modelbestuursreglement 'Alcohol in sportkantines' dat is samengesteld door het NOC*NSF. Voor sociaal-culturele accommodaties is een modelbestuursreglement door NIGZ en VOG opgesteld. Deze modellen kunt u opvragen bij het Team Vergunningen.

Omwonenden en andere belanghebbenden zullen in de gele­genheid worden gesteld hun zienswijzen hierover kenbaar te maken via een openbare voorbereidingsprocedure op grond van afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dit houdt in dat uw aanvragen te zijner tijd worden gepubliceerd en gedurende zes weken voor een ieder ter inzage worden gelegd.

Sociale Hygiëne

Alle leidinggevenden, hieronder vallen ook de ondernemers, dienen voldoende kennis en inzicht te hebben met betrekking tot sociale hygiëne. Dit betekent dat leidinggevenden over een Diploma Sociale Hygiëne moeten bezitten. Hiernaast moeten leidinggevenden geregistreerd staan in het Register Sociale Hygiëne. Inschrijving in dit Register is een verplichting om als leidinggevende te mogen werken in het horeca- of slijtersbedrijf. 

Online kunt u via de website www.svh.nl in het Register Sociale Hygiëne nagaan of u geregistreerd staat. Als u niet geregistreerd staat en wél beschikt over een Diploma Sociale Hygiëne of een Verklaring Vakbekwaamheid restaurant of cafébedrijf, neem dan contact op met de Landelijke Examencommissie van SVH via de contactpagina op de website www.svh.nl. De Landelijke Examencommissie van SVH zorgt in dat geval dat u alsnog in het Register wordt bijgeschreven. 

Bezit u geen SVH Diploma Sociale Hygiëne (afgegeven na 2016) of een Verklaring Sociale hygiëne (afgegeven voor 2016)? Doe in dat geval examen om uw Diploma Sociale Hygiëne te halen. Bij het behalen van dit diploma wordt u automatisch ingeschreven in het Register. De opleidings- en examenmogelijkheden vindt u op de website www.svh.nl.

Voor paracommerciële instellingen is een uitzondering gemaakt en geldt dat niet alle, maar slechts twee leidinggevenden over een bewijsstuk Sociale Hygiëne hoeven te beschikken, dit hoeven geen bestuursleden te zijn.

Aanwezigheidsverplichting leidinggevenden

In het horecabedrijf moet steeds een leidinggevende aanwezig zijn die aan de eisen van sociale hygiëne voldoet en op de alcoholwetvergunning vermeld staat. Als uw horecabedrijf ruime openingstijden heeft, moet u dus meerdere leidinggevenden op de alcoholwetvergunning plaatsen. Het niet voldoen aan deze aanwezigheidsplicht kan leiden tot intrekking van uw vergunning.

Voor paracommerciële instellingen geldt een afwijkende regel. Gedurende de tijden dat er alcohol wordt geschonken dient óf een op de vergunning genoemde leidinggevende aanwezig te zijn óf een vrijwilliger die bardienst draait. Deze barvrijwilliger hoeft niet in het bezit te zijn van een bewijsstuk Sociale Hygiëne, maar moet wel een instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gekregen.

Verbod verstrekking sterke drank

Het is verboden om anders dan om niet sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken in een inrichting of in een onderdeel van een inrichting:

 • waarin uitsluitend of in hoofdzaak geringe etenswa­ren, zoals belegde broodjes, patat-frites of andere snacks plegen te worden verkocht;
 • waarin uitsluitend of in hoofdzaak onderwijs wordt gegeven;
 • die uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij jeugdorganisaties of -instellingen, sportorganisaties of -instellingen of andere sociaal-, culturele- en welzijnsinstellingen.

Algemeen

In het horecabedrijf moet duidelijk zichtbaar en goed leesbaar worden aangegeven welke leeftijdsgrenzen gelden. Verstrekking van alcohol aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Koninklijke Horeca Nederland.

Contact

Voor een aanvraag alcoholwetvergunning kunt u terecht in stadhuis Deventer. In Bathmen en Schalkhaar kunt u hiervoor niet terecht.