Meedoen, subsidie

Voor vrijwilligersorganisaties, verenigingen of stichtingen die activiteiten organiseren, gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en het sociale netwerk van wijken en/of dorpen (gemeentebreed), is er de mogelijkheid om een beroep te doen op de nadere subsidieregels Meedoen.

Direct regelen

Download het aanvraagformulier subsidie Meedoen (pdf, 35 KB)   >>>

Aanpak

Organisaties die een subsidie Meedoen kunnen aanvragen:

 • Vrijwilligersorganisatie, een (sport)vereniging, een stichting, een buurthuis of een speeltuinvereniging;
 • Speeltuinverenigingen of buurthuizen kunnen daarnaast ook een aanvraag voor het organiseren van vakantiekampen indienen.

De activiteiten kunnen zowel gemeentebreed als wijkgericht zijn. Ze moeten in de gemeente Deventer plaatsvinden, voor iedereen toegankelijk zijn en mogen geen commercieel karakter hebben. Ook moeten de activiteiten in voldoende mate gericht zijn op sociale cohesie en/of integratie en/of kracht van bewoners en/of sociale activering en/of bevorderen sportparticipatie en/of een sportevenement.

Voorwaarden aanvraag subsidie

De voorwaarden staan in de subsidieregeling. Goed om te weten:

 • Vraag uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteiten de subsidie aan met het online formulier;
 • Voeg bij de aanvraag een projectplan en een reële en sluitende begroting;
 • Het aangevraagde bedrag moet in redelijke verhouding staan tot het effect van de activiteit;
 • Zijn er ook anderen die een bijdrage leveren? Vermeld dat dan op het aanvraagformulier;
 • Kosten als personeelskosten, kosten van eten en drinken en verblijfkosten komen niet in aanmerking voor subsidie.

Binnen 6 weken ontvangt u een besluit op uw aanvraag.

Bijzonderheden subsidie Meedoen:

 • De raad stelt jaarlijks het subsidieplafond voor de uitvoering van deze regeling vast;
 • De beschikbare subsidie wordt verdeeld op grond van het criterium ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Hierbij geldt als datum van indiening van de subsidieaanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is;
 • De hoogte van een subsidie bedraagt maximaal € 10.000,--, maar het college kan aan speeltuinverenigingen en buurthuizen een hogere subsidie verlenen;
 • Wordt de subsidie niet (volledig) besteed, dan kan de teveel betaalde subsidie worden teruggevorderd.

Contact

Voor meer informatie kunt u mailen naar: