Intermediaire- en aanjaagfuncties Cultuureducatie, subsidie

Met de subsidieregeling Intermediaire- en aanjaagfuncties Cultuureducatie verstrekt de gemeente projectsubsidies voor:

 • de intermediaire functie binnen het domein onderwijs;
 • de intermediaire functie binnen het domein vrije tijd, amateurkunst en talentontwikkeling;
 • de aanjaagfunctie binnen het sociaal domein.

Aanpak

De subsidie Intermediaire- en aanjaagfuncties Cultuureducatie vraagt u aan via het aanvraagformulier (pdf, 221 KB). Dit aanvraagformulier stuurt u met alle bijlagen naar gemeente Deventer. Het adres vindt u op het aanvraagformulier.

Wanneer dient u de aanvraag in?

De subsidie  wordt uiterlijk dertien weken voor aanvang van de activiteiten aangevraagd en kan voor maximaal 4 jaar worden verleend.

Hoe verloopt een aanvraag?

Het college van burgemeester en wethouders neemt binnen 3 maanden na de indiening een besluit tot subsidieverlening.

Na de sluiting van de indieningsdatum krijgt u schriftelijk bericht over de toekenning of afwijzing van uw aanvraag. Is uw aanvraag toegekend, dan krijgt u een volledig voorschot van het voorlopige subsidiebedrag.

Uiterlijk 3 maanden nadat de gesubsidieerde activiteit of evenement heeft plaatsgevonden, dient u de subsidieverantwoording in. Deze verantwoording bestaat uit een inhoudelijk verslag en de financiële verantwoording. Eventuele nadere specificaties staan in de verleningsbeschikking. De gemeente kan u vragen om bewijsstukken. Op basis van de verantwoording wordt de subsidie definitief vastgesteld. Is het financieel resultaat van de activiteit boven verwachting gunstig uitgevallen, dan kan het subsidiebedrag lager uitvallen dan in de voorlopige subsidiebeschikking was gesteld. Te veel ontvangen voorschotten vordert de gemeente terug.

Tegenprestatie subsidie

Heeft u de subsidie Intermediaire- en aanjaagfuncties Cultuureducatie ontvangen? Dan is de tegenprestatie dat u in publicaties, persberichten en presentaties vermeldt dat de activiteit of evenement mede tot stand is gekomen dankzij een financiële bijdrage van de gemeente Deventer.

Wat heeft u nodig?

Projectomschrijving met daarin:

 • projectplan, waaruit blijkt hoe invulling wordt gegeven aan de Code Cultural Governance, de Fair Practice Code en de Code Culturele Diversiteit;
 • inhoud van het programma;
 • uitvoerende organisatie;
 • sluitende begroting;
 • dekkingsplan.

Bijzonderheden

U kunt een projectsubsidie aanvragen voor een activiteit. De activiteit moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Een partij of samenwerkingsverband van partijen komt in aanmerking voor de invulling van de intermediaire-/aanjaagfunctie. Er is altijd 1 hoofdaanvrager.
 2. Op elk domein genoemd in artikel 1 van de subsidieregeling wordt slechts 1 projectsubsidie in dit kader toegekend.
 3. Om voor subsidie op grond van deze regeling in aanmerking te komen dient de aanvrager:
 • onafhankelijk en neutraal te zijn;
 • zelf geen aanbiedende partij te zijn;
 • gevestigd, betrokken en verankerd te zijn in de gemeente Deventer;
 • een organisatie te zijn zonder commercieel oogmerk.

Het college beoordeelt de aanvragen aan de hand van de volgende wegingsfactoren (in volgorde van belangrijkheid):

 1. De mate van professionaliteit van de aanvrager(s);
 2. De mate waarin de aanvrager voldoet aan de uitwerking van de betreffende functie, zoals beschreven in de functie uitwerking cultuureducatie;
 3. De mate waarin sprake is van een goede prijs/kwaliteit verhouding;
 4. De mate waarin wordt samengewerkt met en ondersteuning wordt geboden aan professionele aanbieders (op het betreffende domein);
 5. De mate van flexibiliteit van de organisatie om in te spelen op (maatschappelijke) trends;
 6. De mate van continuïteit om meerjarige plannen te kunnen realiseren wat blijkt uit de financiële jaarstukken.