Gokautomaat plaatsen

Er zijn 2 soorten speelautomaten. Als u een kansspelautomaat wilt plaatsen, zoals een fruitautomaat, vraagt u een vergunning aan (aanwezigheidsvergunning). Als u een behendigheidsautomaat wilt plaatsen, zoals een flipperkast, heeft u geen vergunning nodig.

Per zaak mogen maximaal 2 automaten aanwezig zijn. Kansspelautomaten zijn alleen toegestaan in hoogdrempelige inrichtingen.

Aanpak

U kunt online een vergunning aanvragen voor kansspelautomaten.

Wat heeft u nodig?

 • Informatie over het type automaat;
 • Het serienummer van het apparaat;
 • Bij een samengestelde inrichting: een tekening waarop staat aangegeven waar de speelautomaten worden geplaatst en hoe de scheiding tussen het hoog- en laagdrempelige gedeelte is uitgevoerd.

Termijn

Meestal beslist de gemeente binnen 8 weken op uw aanvraag (gerekend vanaf het moment dat wij de aanvraag ontvangen). De tijd die u eventueel gebruikt om uw aanvraag aan te vullen, wordt bij deze 8 weken opgeteld. In sommige gevallen verlengen wij daarna de termijn nog met maximaal 8 weken.

Aanvraag wordt gepubliceerd

Dient u een aanvraag in? Houd er dan rekening mee dat wij verplicht zijn deze te publiceren. Dit is geregeld in artikel 12 van de Bekendmakingswet. Bij de publicatie vermelden wij geen privacygevoelige gegevens. Als wij uw aanvraag publiceren, betekent dat nog niet dat uw aanvraag ook wordt toegekend.

Kosten

De vergunning geldt voor 1 jaar (ingaand op 1 april). U kunt echter ook een vergunning voor een langere periode aanvragen. De legeskosten zijn:

1 jaar 
legeskosten voor 1 automaat € 56,50
legeskosten voor 2 automaten € 90,50

4 jaar 
legeskosten voor 1 automaat € 226,50
legeskosten voor 2 automaten € 362,50

langer dan 4 jaar
Bij een langere periode dan 4 jaar zijn de legeskosten nooit meer dan het bedrag voor 4 jaar.

voor een kortere periode dan 1 jaar
Bijvoorbeeld bij overnames en nieuwvestigingen worden de kosten verlaagd, naar evenredigheid van de periode.

Het legesbedrag wordt na indiening van de aanvraag in 1 keer voor de gehele periode in rekening gebracht. Restitutie achteraf is niet mogelijk.

Voorwaarden

De aanwezigheidsvergunning is persoons- en inrichtingsgebonden. U vraagt een aanwezigheidsvergunning aan:

 • bij het plaatsen van speelautomaten;
 • bij wijziging in aantal en/of soort speelautomaten;
 • bij overname of nieuwvestiging van een horecabedrijf waarbij speelautomaten geplaatst worden;
 • bij wijziging van de ondernemersvorm;
 • bij het aflopen van de geldigheidsduur van de ontheffing, jaarlijks op 31 maart, behalve wanneer u een vergunning hebt voor langere tijd.

U mag de speelautomaten pas plaatsen als de aanwezigheidsvergunning is verleend.
De kansspelautomaten moeten afkomstig zijn van een speelautomatenexploitant die een exploitatievergunning van de minister van Economische Zaken heeft. Deze exploitant moet het aanvraagformulier voor een aanwezigheidsvergunning medeondertekenen.
Op basis van de aanwezigheidsvergunning mogen maximaal 2 kansspelautomaten geplaatst worden.

Daarnaast kan het nodig zijn dat u een exploitatievergunning aanvraagt bij de Kansspelautoriteit.

Hoogdrempelige en laagdrempelige inrichtingen

Er wordt een verschil gemaakt in hoogdrempelige en laagdrempelige inrichtingen. Een inrichting is hoogdrempelig als:

 • een Alcoholwetvergunning is verleend die nog rechtsgeldig is;
 • het café- en restaurantbezoek op zichzelf staat en er geen andere activiteiten plaatsvinden, waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend; en
 • de activiteiten niet bedoeld zijn voor jongeren tot 18 jaar.

Hoogdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld cafés, bars en nachtclubs. Deze bedrijven mogen 2 speelautomaten hebben, zowel kansspel- als behendigheidsautomaten.

Als niet aan deze eisen wordt voldaan, maar de ondernemer wel beschikt over een geldige Alcoholwetvergunning of staat ingeschreven bij het Bedrijfschap Horeca wordt de inrichting als laagdrempelig aangemerkt. Voorbeelden van laagdrempelige inrichtingen zijn snackbars, lunchrooms, sportkantines en buurthuizen. Hier komen ook jongeren. Deze bedrijven mogen 2 behendigheidsautomaten hebben (dus geen kansspelautomaten).

Van een samengestelde inrichting is sprake als er in een horecabedrijf verschillende ruimtes zijn waarin zowel hoog- als laagdrempelige activiteiten plaatsvinden. In het hoogdrempelige gedeelte mogen kansspelautomaten geplaatst worden, maar alleen als dit gedeelte voldoende afgescheiden is van de laagdrempelige ruimte(s). In de beleidsregels speelautomaten kunt u nalezen aan welke vereisten die afscheiding dient te voldoen.

Wet- en regelgeving