Gemeentegrond gebruiken

Inwoners, bedrijven of instellingen kunnen gebruikmaken van gemeentegrond. Wilt u iets organiseren op gemeentegrond, zet u bouwmaterialen op de stoep of plaatst u een container gedeeltelijk op de weg? Dan meldt u dit eerst. Krijgt u toestemming, dan mag u de grond onder bepaalde voorwaarden gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

Direct regelen

Meldingsformulier Gemeentegrond gebruiken als particulier (inloggen via DigiD)  >>>

Meldingsformulier Gemeentegrond gebruiken als bedrijf (inloggen via eHerkenning)  >>>

Meldingsformulier Gemeentegrond gebruiken als bedrijf (zonder inloggen)  >>>

Aanpak

Online melden

U kunt online een verzoek indienen om gemeentegrond te gebruiken. U betaalt met iDEAL of creditcard. Per e-mail krijgt u direct een bevestiging van uw melding (pdf). Zorg dat u deze bevestiging bij u heeft tijdens het gebruik van de grond. Team Toezicht kan hierom vragen.

Hoe verloopt de melding?

Na uw melding heeft gemeente Deventer 5 werkdagen om te reageren. In de reactie kunnen extra voorwaarden staan voor het gebruik van de grond of een wijziging. Heeft de gemeente na 5 werkdagen niet gereageerd, dan is uw verzoek om het gebruik van de grond onherroepelijk. U kunt dan gebruikmaken van de grond.

Heeft het gebruik van de grond veel gevolgen voor de openbare ruimte, dan heeft de gemeente 10 werkdagen om te reageren. Bijvoorbeeld als u de weg blokkeert, meer dan 8 parkeerplaatsen inneemt of iets wilt plaatsen in het openbaar groen.

Kosten

Precario

De kosten zijn afhankelijk van het aantal vierkante meters gemeentelijke grond en het aantal dagen dat u de gemeentelijke grond wilt gebruiken:

   4 weken            € 0,85 / m2 per week (minimum € 20,86)    
extra week € 0,48 / m2 per week
> 26 weken € 17,43 per jaar  (minimum € 174,44)

Parkeergeld

Als u betaalde parkeerplaatsen wilt innemen, zijn ook de geldende parkeerkosten (per dag) verschuldigd.

Voorwaarden

Beoordeling door de gemeente

Toestemming voor het gebruik van de grond is afhankelijk van:

 • de aard van het verzoek
 • de beschikbaarheid van de grond
 • het gemeentelijk beleid
 • bij betaalde parkeerplaatsen: of het mogelijk is de parkeerplaatsen tijdelijk te onttrekken aan de functie

Nadere regels

Op grond van artikel 2:10 vijfde lid, van de Algemene plaatselijke verordening Deventer zijn nadere regels gesteld voor het innemen van gemeentegrond. Deze zijn onder andere bedoeld om de veiligheid te garanderen.

 • De vrijheid van het verkeer mag niet worden belemmerd en de veiligheid van het verkeer mag niet in gevaar worden gebracht;
 • De doorgang voor hulpverleningsvoertuigen mag niet worden versperd (er is altijd een minimale breedte nodig van 3,50 meter om doorheen te kunnen rijden, tenzij het echt niet anders kan);
 • De loopvrije trottoirruimte mag niet minder worden dan 1 meter, tenzij aanvullende veiligheidsvoorzieningen worden getroffen;
 • Een container moet goed zijn afgesloten, op momenten dat deze niet in gebruik is (ontoegankelijk voor gebruik door derden);
 • Een steiger moet van schrikdelen worden verzien van ten minste 50 centimeter hoog. Deze moet voldoen aan de bepalingen die staan in de beveiligingsvoorschriften van bouwwerken, samengesteld door het bestuur van de Rijksverzekeringsbank en de Arbeidsinspectie;
 • Objecten die aanwezig zijn tussen zonsondergang en zonsopgang, moeten gedurende die tijd zijn voorzien van een deugdelijke verlichting (ter beoordeling van de bevoegde opzichter). Containers moeten op ieder moment op ieder zijvlak en kopstuk zijn voorzien van minimaal 2 rector reflecterende markeringsstrepen (zie folder "Markeringseisen containers" uit CROW publicatie 130 “Richtlijn voor het markeren van onverlichte obstakels”);
 • Alle objecten waarover deze melding gaat, moeten zijn voorzien van een duidelijk opschrift met naam, adres en telefoonnummer van de eigenaar.

Aanwijzingen door toezichthouders en politie

Toezichthouders en politie kunnen ter plaatse aanwijzingen geven. Dat doen zij in het belang van het verkeer en ter voorkoming van schade aan eigendom van de gemeente. Het is verplicht deze aanwijzingen op te volgen. Bijvoorbeeld:  

 • Het verplicht aanbrengen van rood doorschijnende obstakellichten;
 • Het plaatsen van verkeersborden door de gemeente maar op kosten van de melder; deze borden blijven eigendom van de gemeente;
 • Het afdekken van containers ter voorkoming van hinder door weer en wind;
 • Voorzieningen aan steigers of containers ten behoeve van een veilige en ongehinderde doorgang voor voetgangers.

Toezichthouders en politie kunnen ook bepalen dat betaalde parkeerplaatsen (waaronder parkeerplaatsen voor vergunninghouders) of rijbanen waar een stop- of parkeerverbod geldt, alleen in gebruik mogen worden genomen als hiervoor afzonderlijk toestemming is verleend of nadat de melding is geaccepteerd. Dat geldt ook voor voetgangersgebieden of openbaar groen.

Geen motorvoertuigen

Deze melding gaat niet over het parkeren van motorvoertuigen. Alleen laden en lossen is toegestaan (en indien van toepassing alleen binnen de venstertijden). Wilt u een parkeerontheffing verkrijgen voor het plaatsen van motorvoertuigen op betaalde parkeerplaatsen (ook parkeerplaatsen voor vergunninghouders), bel dan met de gemeente op 14 0570.

Evenementen en wegwerkzaamheden

Evenementen en wegwerkzaamheden hebben vaak plaats op gemeentelijke grond. Dit kan gevolgen hebben voor uw verzoek om gemeentelijke grond te gebruiken. Wilt u vooraf inschatten of uw werkzaamheden samenvallen met een evenement of werk aan de weg? Op de website van VVV Deventer vindt u een overzicht van de geplande evenementen in Deventer. Voor de actuele wegwerkzaamheden kijkt u op www.overijssel.wegwerkmeldingen.nl.

Contact

Heeft u een vraag over het gebruik van gemeentegrond, dan kunt u contact opnemen met Publiekscontacten Vergunningen.