Gemeentegrond gebruiken

Inwoners, bedrijven of instellingen kunnen gebruikmaken van gemeentegrond. Wilt u iets organiseren op gemeentegrond, zet u bouwmaterialen op de stoep of plaatst u een container gedeeltelijk op de weg? Dan meldt u dit eerst. Krijgt u toestemming, dan mag u de grond onder bepaalde voorwaarden gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

Aanpak

Online melden

U kunt online een verzoek indienen om gemeentegrond te gebruiken. U betaalt met iDEAL of creditcard. Per e-mail krijgt u direct een bevestiging van uw melding (pdf). Zorg dat u deze bevestiging bij u heeft tijdens het gebruik van de grond. Team Toezicht kan hierom vragen.

Hoe verloopt de melding?

Na uw melding heeft gemeente Deventer 5 werkdagen om te reageren. In de reactie kunnen extra voorwaarden staan voor het gebruik van de grond of een wijziging. Heeft de gemeente na 5 werkdagen niet gereageerd, dan is uw verzoek om het gebruik van de grond onherroepelijk. U kunt dan gebruikmaken van de grond.

Heeft het gebruik van de grond veel gevolgen voor de openbare ruimte, dan heeft de gemeente 10 werkdagen om te reageren. Bijvoorbeeld als u de weg blokkeert, meer dan 8 parkeerplaatsen inneemt of iets wilt plaatsen in het openbaar groen.

Kosten

Precario

De kosten zijn afhankelijk van het aantal vierkante meters gemeentelijke grond en het aantal dagen dat u de gemeentelijke grond wilt gebruiken:

   4 weken            € 0,88 / m2 per week (minimum € 21,49)    
extra week € 0,49 / m2 per week
> 26 weken € 17,95 per jaar  (minimum € 179,67)

Parkeergeld

Als u betaalde parkeerplaatsen wilt innemen, zijn ook de geldende parkeerkosten (per dag) verschuldigd.

Voorwaarden

Beoordeling door de gemeente

Toestemming voor het gebruik van de grond is afhankelijk van:

 • de aard van het verzoek
 • de beschikbaarheid van de grond
 • het gemeentelijk beleid
 • bij betaalde parkeerplaatsen: of het mogelijk is de parkeerplaatsen tijdelijk te onttrekken aan de functie

Nadere regels

Op grond van artikel 2:10 vijfde lid, van de Algemene plaatselijke verordening Deventer zijn nadere regels gesteld voor het innemen van gemeentegrond. Deze zijn onder andere bedoeld om de veiligheid te garanderen.

 • De vrijheid van het verkeer mag niet worden belemmerd en de veiligheid van het verkeer mag niet in gevaar worden gebracht;
 • De doorgang voor hulpverleningsvoertuigen mag niet worden versperd (er is altijd een minimale breedte nodig van 3,50 meter om doorheen te kunnen rijden, tenzij het echt niet anders kan);
 • De loopvrije trottoirruimte mag niet minder worden dan 1 meter, tenzij aanvullende veiligheidsvoorzieningen worden getroffen;
 • Een container moet goed zijn afgesloten, op momenten dat deze niet in gebruik is (ontoegankelijk voor gebruik door derden);
 • Een steiger moet van schrikdelen worden verzien van ten minste 50 centimeter hoog. Deze moet voldoen aan de bepalingen die staan in de beveiligingsvoorschriften van bouwwerken, samengesteld door het bestuur van de Rijksverzekeringsbank en de Arbeidsinspectie;
 • Objecten die aanwezig zijn tussen zonsondergang en zonsopgang, moeten gedurende die tijd zijn voorzien van een deugdelijke verlichting (ter beoordeling van de bevoegde opzichter). Containers moeten op ieder moment op ieder zijvlak en kopstuk zijn voorzien van minimaal 2 rector reflecterende markeringsstrepen (zie folder "Markeringseisen containers" uit CROW publicatie 130 “Richtlijn voor het markeren van onverlichte obstakels”);
 • Alle objecten waarover deze melding gaat, moeten zijn voorzien van een duidelijk opschrift met naam, adres en telefoonnummer van de eigenaar;
 • Deze melding heeft GEEN betrekking op het parkeren van motorvoertuigen. Alleen laden en lossen is toegestaan (en indien van toepassing alleen binnen de venstertijden). Voor het verkrijgen van een parkeerontheffing voor het plaatsen van motorvoertuigen op betaalde parkeerplaatsen (waaronder parkeerplaatsen voor vergunninghouders) kunt u contact opnemen met gemeente Deventer via het algemene telefoonnummer 14-0570.
 • Als er op de bouwplaats (bouw- of sloop)werkzaamheden plaatsvinden, is het waarschijnlijk dat er vooraf een omgevingsvergunningaanvraag dan wel een sloopmelding moet worden ingediend. Verder kan op grond van het Bouwbesluit voor zowel vergunningplichtige- alswel vergunningvrije werkzaamheden een veiligheidsplan vereist zijn. Voorkom dus tijdig dat een project door het ontbreken van die noodzakelijke bescheiden wordt stilgelegd.
 • Bij het uitvoeren van (bouw- of sloop)werkzaamheden moet de bouwer/sloper zich houden aan de regels ter bescherming van de omgeving, hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit.

Contact

Online melden

U kunt online een verzoek indienen om gemeentegrond te gebruiken. U betaalt met iDEAL of creditcard. Per e-mail krijgt u direct een bevestiging van uw melding (pdf). Zorg dat u deze bevestiging bij u heeft tijdens het gebruik van de grond. Team Toezicht kan hierom vragen.

Hoe verloopt de melding?

Na uw melding heeft gemeente Deventer 5 werkdagen om te reageren. In de reactie kunnen extra voorwaarden staan voor het gebruik van de grond of een wijziging. Heeft de gemeente na 5 werkdagen niet gereageerd, dan is uw verzoek om het gebruik van de grond onherroepelijk. U kunt dan gebruikmaken van de grond.

Heeft het gebruik van de grond veel gevolgen voor de openbare ruimte, dan heeft de gemeente 10 werkdagen om te reageren. Bijvoorbeeld als u de weg blokkeert, meer dan 8 parkeerplaatsen inneemt of iets wilt plaatsen in het openbaar groen.