Fonds Cultuur en Economie, subsidie

Met de subsidie Fonds Cultuur en Economie helpt gemeente Deventer (culturele) organisaties initiatieven te realiseren, die bijdragen aan de culturele en economische vitaliteit van onze gemeente.

Voor 2020 kunt u geen subsidieaanvraag Fonds Cultuur en Economie meer indienen. Het subsidieplafond is bereikt.

Aanpak

De subsidie Fonds Cultuur en Economie vraagt u aan via het aanvraagformulier (pdf, 119 KB). Dit aanvraagformulier stuurt u met alle bijlagen naar gemeente Deventer. Het adres vindt u op het aanvraagformulier.

Wanneer dient u de aanvraag in?

Voor het aanvragen van de subsidie zijn in een jaar 3 momenten. De indieningsdatum is afhankelijk van de datum waarop de activiteiten plaatshebben:

 • januari, februari, maart en april: voor 1 oktober;
 • mei, juni, juli en augustus: voor 1 februari;
 • september, oktober, november en december: voor 1 juni.

Aanvragen voor een bepaalde periode worden in 1 keer in behandeling genomen. Achteraf wordt geen subsidie verstrekt.

Hoe verloopt een aanvraag?

Het college van burgemeester en wethouders neemt binnen 3 maanden na de indiening een besluit tot subsidieverlening. 

Na de sluiting van de indieningsdatum krijgt u schriftelijk bericht over de toekenning of afwijzing van uw aanvraag. Is uw aanvraag toegekend, dan krijgt u een volledig voorschot van het voorlopige subsidiebedrag.

Uiterlijk 3 maanden nadat de gesubsidieerde activiteit of evenement heeft plaatsgevonden, dient u de subsidieverantwoording in. Deze verantwoording bestaat uit een inhoudelijk verslag en de financiële afrekening. De gemeente kan u vragen om bewijsstukken. Op basis van de afrekening wordt de subsidie definitief vastgesteld. Is het financieel resultaat van de activiteit boven verwachting gunstig uitgevallen, dan kan het subsidiebedrag lager uitvallen dan in de voorlopige subsidiebeschikking was gesteld. Te veel ontvangen voorschotten vordert de gemeente terug.

Tegenprestatie subsidie

Heeft u de subsidie Fonds Cultuur en Economie ontvangen? Dan is de tegenprestatie dat u in publicaties, persberichten en presentaties vermeldt dat de activiteit of evenement mede tot stand is gekomen dankzij een financiële bijdrage van de gemeente Deventer.

Wat heeft u nodig?

Projectomschrijving met daarin:

 • inhoud van het programma, waarbij de economische betekenis duidelijk omschreven is;
 • uitvoerende organisatie;
 • sluitende begroting;
 • dekkingsplan.

Bijzonderheden

U kunt een projectsubsidie aanvragen voor een activiteit. De activiteit moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het is een culturele activiteit of evenement met een aantoonbare economische betekenis;
 • De activiteit draagt bij aan doelstellingen van de economische visie;
 • De activiteit heeft een aanjaagfunctie waar het gaat om nieuwe samenwerking met tenminste 1 economische partner;
 • De activiteit is een lokaal initiatief;
 • De activiteit dient in de gemeente Deventer plaats te vinden;
 • De activiteit is openbaar toegankelijk, waaraan door publiciteit bekendheid wordt gegeven.