Bijstandsuitkering aanvragen

Is uw inkomen te laag om zelf in uw bestaan te voorzien? Dan kunt u in aanmerking komen voor bijstand. Deze uitkering is bedoeld voor noodzakelijke kosten, zoals huur, eten en drinken. Tevens wordt u geholpen met het vinden van een baan, zodat u daarmee weer zo snel mogelijk een zelfstandig inkomen heeft. 

Aanpak

In verband met de coronarichtlijnen is de behandeling van aanvragen voor bijstand veranderd. Om uw aanvraag snel te kunnen behandelen kunt u uw uitkering online aanvragen. Kunt u geen digitale aanvraag doen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoon 14 0570.

Termijn

Als gevolg van de coronacrisis is er geen wachtperiode meer. Na de aanvraag wordt u binnen 3 werkdagen gebeld door de inkomensconsulent van de gemeente. Zij geven aan welke stukken u moet aanleveren. 

Daarnaast nodigt Deventer Werktalent u uit om te overleggen over de mogelijkheden om aan het werk te gaan. Bij jongeren wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om een opleiding te volgen.

Voorwaarden

Wanneer komt u in aanmerking voor bijstand?

U komt in aanmerking voor bijstand als:

 • U kunt niet in uw eigen inkomen voorzien, u heeft geen werk;
 • U bent momenteel niet in staat om te werken, bijvoorbeeld als gevolg van een handicap;
 • Jongeren van 18 tot 27 jaar moeten eerst zelf op zoek naar werk, scholing of een combinatie van beide, afgestemd op hun situatie. Als zij werk accepteren krijgen ze salaris van de werkgever. Bij acceptatie van het leeraanbod krijgen ze, indien nodig, een inkomen dat even hoog is als de bijstandsuitkering. In alle andere gevallen krijgen zij geen uitkering van de gemeente. Lees meer op de website van het Jongerenloket;
 • U heeft geen eigen inkomen uit werk of uitkering en bent dak- thuis- en adresloos of verblijft in de nachtopvang (Iriszorg), de crisisopvang (Iriszorg) of vrouwenopvang (zoals HERA). Daarnaast voldoet u aan de voorwaarden voor regiobinding (is er binding met de gemeente Deventer, dat wil zeggen: een cliënt moet minimaal de laatste 10 jaar hebben verbleven in de centrumregio, door registratie in het GBA, deelname aan onderwijs / lokaal arbeidsverleden);
 • U bent de laatste jaren regelmatig in detentie geweest en kunt niet in uw eigen inkomen voorzien.

Andere voorwaarden

 • Als u recht heeft op een uitkering dan heeft u tevens recht op begeleiding bij re-integratie. De re-integratie instantie helpt u verder in uw re-integratieproces naar de arbeidsmarkt. Als u opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig heeft, dan wordt dat voor u geregeld. U moet wel algemeen geaccepteerd werk aanvaarden. De baan die u krijgt aangeboden hoeft dus niet altijd passend te zijn bij uw kennis- en ervaringsniveau;
 • U komt niet in aanmerking voor een andere inkomensregeling, bijvoorbeeld de Werkloosheidswet (WW), of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
 • Het gezinsinkomen wordt getoetst en aan de hand daarvan wordt bekeken wat de bijstand voor het gehele huishouden zal zijn.
 • Hoe u meewerkt aan uw re-integratietraject kan mede bepalend kan zijn voor (de hoogte van) uw bijstandsuitkering.

Inkomsten en andere wijzigingen melden

Verandert er iets in uw leef- of woonsituatie? Heeft u inkomsten ontvangen bijvoorbeeld omdat u werkt? Dan moet u dat melden. U vult daarvoor het Inkomstenformulier of het Wijzigingsformulier in. U vindt deze formulieren bij www.deventer.nl/formulieren. Geef wijzigingen in uw leef- of werksituatie altijd door. Als u dat niet doet, wordt dat gezien als fraude. Lees meer over fraude.

Vakantie en buitenlandverblijf melden

Heeft u een bijstandsuitkering en gaat u op vakantie, of voor een periode naar het buitenland? Dan moet u dit melden. Lees meer bij Bijstand, vakantie melden.

Eigen vermogen

Als u alleenstaand bent dan mag u voor het ontvangen van een bijstandsuitkering niet meer dan € 6.225 eigen vermogen hebben. In alle andere gevallen is dit bedrag € 12.450. Is uw vermogen hoger dan moet u eerst op een verantwoorde manier dit geld gebruiken voor de kosten van levensonderhoud. Dit heet interen. Er zijn verschillende manieren waarop vermogen kan en moet worden ingeteerd. Voor informatie over uw eigen situatie kunt u contact opnemen met het UWV.

Eigen woning

 • Als u meer dan € 52.500 eigen vermogen in uw woning heeft, en/of uw bijstandsuitkering bedraagt naar verwachting meer dan het netto minimum loon als gevolg van de noodzakelijke hypotheeklasten, dan krijgt u een bijstandsuitkering in de vorm van een lening.
 • Wanneer uw uitkering eindigt, bijvoorbeeld omdat u werk heeft gevonden of verhuist, moet u de ontvangen bijstandsuitkering bruto terugbetalen. Dit gebeurt ook wanneer u de woning verkoopt.

Bijzonderheden

Uitkeringsspecificaties en jaaropgave

U kunt uw uitkeringsspecificaties en uw jaaropgave online bekijken op mijnuitkering.

Uitbetaling uitkering

Bekijk het overzicht van de maandelijkse betaaldata op de pagina Betaling bijstandsuitkering.

Hoogte uitkeringen

De bijstandsnorm geeft aan hoeveel bijstand u kunt krijgen. Welke bijstandsnorm voor u geldt, hangt af uw leeftijd en leefsituatie. Elk jaar op 1 januari en 1 juli wordt bekend wat de nieuwe normbedragen zijn. Bekijk de normbedragen op de website deventer.antwoordopbijstand.nl  

Het is mogelijk dat na beoordeling van uw persoonlijke omstandigheden besloten wordt uw bijstandsuitkering (voor een deel) in natura uit te keren. Te denken valt aan voeding, kleding en dergelijke.

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm kan van invloed zijn op de hoogte van uw bijstandsuitkering. Lees meer op de pagina Kostendelersnorm

Individuele inkomenstoeslag

U kunt mogelijk in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag. Deze toeslag ontvangt u bovenop uw uitkering. Lees meer bij Individuele inkomenstoeslag.

Jaaropgave

Het kan zijn dat het bedrag op de jaaropgave anders is dan u verwacht:

 • het bedrag op de jaaropgave is hoger dan uw uitkering. De reden voor dit verschil is in de meeste gevallen loonheffing, ZVW premie en vakantietoeslag;
 • als u vanaf november recht heeft op een bijstandsuitkering, dan wordt dat bedrag over deze maanden vaak uitbetaald in het nieuwe jaar. Dit bedrag wordt pas meegenomen in de jaaropgave van het volgende jaar. Dit maakt dat u in dat jaar een hogere jaaropgave krijgt.
 • bekijk uw uitkeringsspecificaties en jaaropgave op mijnuitkering.

Schatting belastbaar inkomen bijstandsgerechtigden voor 2019

Personen van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd:

Gehuwd, partner € 9.966

Alleenstaande (70 %) € 15.516

Bij de berekening van de bedragen is uitgegaan van een volledige bijstandsuitkering. Er is geen rekening gehouden met een eventuele samenloop met inkomsten uit tegenwoordige arbeid.

Vrijwilligerswerk

De gemeente stimuleert inwoners met een uitkering om actief mee te doen in de samenleving, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is een mooie manier om werkervaring op te doen en sociale contacten te houden. Als u vrijwilligerswerk doet dan wordt daarnaast van u gevraagd om mee te werken aan re-integratie in het arbeidsproces. Zit u in een integratietraject dan kunt u dat combineren met vrijwilligerswerk als u hiermee kans maakt op betaald werk.

Beslagvrije voet

Heeft u een vraag over de beslagvrije voet, neem dan contact op met instantie die voor u de beslagvrije voet heeft bepaald.

Voorlopig besluit

Soms kan uw vermogen nog niet worden vastgesteld. Bij echtscheidingszaken bijvoorbeeld, wanneer de inboedel nog niet is verdeeld. Dan kunt u wel alvast bijstand krijgen. Na het vaststellen van het vermogen wordt gekeken of u de bijstand moet terugbetalen. Krijgt u op korte termijn vermogen, maar heeft u nu bijstand nodig, dan kunt u bijstand krijgen in de vorm van een lening.

Klacht?

Heeft u een klacht over de dienstverlening van de gemeente of Deventer Werktalent op het gebied van Werk en Inkomen? Dan kunt u terecht bij onafhankelijk klachtbehandelaar Werk en Inkomen.

Contact

Heeft u een klacht over de dienstverlening van de gemeente of Deventer Werk Talent op het gebied van Werk en Inkomen? Dan kunt u terecht bij onafhankelijk klachtbehandelaar Werk en Inkomen.