Afvalwater lozen, ontheffing

U mag geen afvalwater buiten het riool lozen. Wanneer uw bedrijf (nog) niet op het riool is aangesloten, moet u bij de gemeente een ontheffing aanvragen. Met de ontheffing mag u huishoudelijk afvalwater, koelwater of bedrijfsafvalwater lozen.

Is uw huis nog niet aangesloten op het hoofdriool? Dan wordt een tijdelijke oplossing gedoogd. Het is de bedoeling alle woningen zo snel mogelijk aan te sluiten op het hoofdriool.

Omgevingsloket online (OLO)  >>>

Aanpak

Of u een ontheffing nodig heeft kunt u zelf achterhalen door via het Omgevingsloket online (OLO) een vergunningcheck te doen. U kunt de ontheffing dan ook direct online aanvragen. U kunt de aanvraag ook schriftelijk doen via de gemeente.

Wat heeft u nodig?

U moet een verklaring afleggen over hoe u het afvalwater gaat verwerken.

Kosten

Een overzicht van alle kosten vindt u in de tarieventabel van de Legesverordening van de gemeente Deventer.

Voorwaarden

Verzoek aan andere overheden

In bepaalde gevallen is toestemming van het waterschap nodig. Een voorbeeld hiervan is het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater door middel van bijvoorbeeld een septic tank.

Verzoek aan de gemeente

Aan deze ontheffing worden door de gemeente speciale voorwaarden gesteld.

Bijzonderheden

Afvalwaterlozing buitengebied: op riolering of individuele behandeling

Alle huishoudelijke afvalwaterlozingen in het buitengebied dienen aan wettelijke eisen te voldoen. Er mag geen lozing meer op de bodem en/of het oppervlaktewater plaatsvinden zonder:

  • een individuele voorziening voor de behandeling van het afvalwater (IBA) of
  • aansluiting op het gemeentelijk riool.

De IBA moet aan de regels van de Lozingenbesluiten voldoen. Bij lozing op de bodem is de gemeente het bevoegd gezag, bij lozing op het oppervlaktewater het waterschap.

Kosten

Om de kosten voor het maken van een rioolaansluiting te kunnen invorderen heeft de gemeenteraad een Verordening Rioolaansluitingsrecht vastgesteld. In deze verordening zijn onder andere de tarieven vastgesteld die betaald moeten worden voor de realisering van een rioolaansluiting