Activiteiten Cultuureducatie, subsidie

Met de subsidieregeling Activiteiten Cultuureducatie regelt de gemeente de verstrekking van projectsubsidies voor het programma cultuureducatie binnen de domeinen onderwijs, vrije tijd, amateurkunst en talentontwikkeling, en het sociaal domein.

Aanpak

De subsidie Activiteiten Cultuureducatie vraagt u aan via het aanvraagformulier (pdf, 224 KB). Dit aanvraagformulier stuurt u met alle bijlagen naar gemeente Deventer. Het adres vindt u op het aanvraagformulier.

Wanneer dient u de aanvraag in?

Voor het aanvragen van de subsidie zijn in een jaar 2 momenten. De indieningsdatum is afhankelijk van de datum waarop de activiteiten plaatshebben:

 • Januari tot en met juli: voor 1 oktober in het jaar voorafgaand aan de activiteit;
 • Augustus tot en met december: voor 1 mei in het jaar waarin de activiteit plaatsvindt.

Aanvragen voor een bepaalde periode worden in 1 keer in behandeling genomen. Achteraf wordt geen subsidie verstrekt.

Hoe verloopt een aanvraag?

Het college van burgemeester en wethouders neemt binnen 3 maanden na de indiening een besluit tot subsidieverlening.

Na de sluiting van de indieningsdatum krijgt u schriftelijk bericht over de toekenning of afwijzing van uw aanvraag. Is uw aanvraag toegekend, dan krijgt u een (volledig) voorschot van het voorlopige subsidiebedrag.

Uiterlijk 3 maanden nadat de gesubsidieerde activiteit of evenement heeft plaatsgevonden, dient u de subsidieverantwoording in. Deze verantwoording bestaat uit een inhoudelijk verslag en de financiële afrekening. De gemeente kan u vragen om bewijsstukken. Op basis van de afrekening wordt de subsidie definitief vastgesteld. Is het financieel resultaat van de activiteit boven verwachting gunstig uitgevallen, dan kan het subsidiebedrag lager uitvallen dan in de voorlopige subsidiebeschikking was gesteld. Te veel ontvangen voorschotten vordert de gemeente terug.

Tegenprestatie subsidie

Heeft u de subsidie Activiteiten Cultuureducatie ontvangen? Dan is de tegenprestatie dat u in publicaties, persberichten en presentaties vermeldt dat de activiteit of evenement mede tot stand is gekomen dankzij een financiële bijdrage van de gemeente Deventer.

Wat heeft u nodig?

Projectomschrijving met daarin:

 • inhoud van het programma/project;
 • uitvoerende organisatie;
 • sluitende begroting;
 • dekkingsplan.

Bijzonderheden

Voorwaarden

U kunt een projectsubsidie aanvragen voor een activiteit. De activiteit moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. Om voor een projectsubsidie voor het domein onderwijs in aanmerking te komen, toont de aanvrager aan dat sprake is van een actieve samenwerking met een school in de gemeente Deventer. Dit dient te blijken uit een intentieverklaring of samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast geldt als bijkomende voorwaarde, dat de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd naar het oordeel van het college:

 • aanvullend zijn op het bestaande aanbod in de gemeente Deventer en/of;
 • innoverend zijn en/of;
 • nieuwe (boven) regionale samenwerkingen tussen scholen en culturele aanbieders onderling bevorderen en/of;
 • expertiseontwikkeling, eigenaarschap en implementatie van cultuureducatie bij de scholen bevorderen.

2. Om voor een projectsubsidie voor het domein vrije tijd, amateurkunst en talentontwikkeling in aanmerking te komen, toont de aanvrager aan dat de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd naar het oordeel van het college:

 • discipline-overstijgend zijn en/of;
 • aanvullend zijn op het bestaande aanbod in de gemeente Deventer en/of;
 • innoverend zijn en/of;
 • kruisbestuiving aanjagen en nieuwe samenwerkingen tussen amateurs en/of amateurverenigingen, (semi) professionals en studenten centraal stellen en/of;
 • actief verbinden, aanjagen, uitvoeren en een bijdrage leveren aan de soepele doorstroming in de keten talentontwikkeling. Speciale aandacht hierbij gaat uit naar ‘de topstroom’ in de regio.

3. Om voor een projectsubsidie voor het sociaal domein in aanmerking te komen, toont de aanvrager aan dat de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd naar oordeel van het college:

 • cultuureducatief van aard zijn en;
 • een bijdrage leveren aan niet-culturele doelen ( zoals sociale cohesie, eenzaamheids-bestrijding en laaggeletterdheid) en/of;
 • nieuwe samenwerkingen tussen zorginstellingen en culturele partijen bevorderen en/of;
 • aanvullend zijn op het bestaande aanbod en/of;
 • innoverend zijn.

4. De aanvrager is bij voorkeur gevestigd in de gemeente Deventer of in de stedelijke cultuurregio’s Landsdeel Oost.

5. De activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt, dienen bij voorkeur in de gemeente Deventer plaats te vinden.

6. Bij bekendmaking van de activiteiten door de aanvrager, dient de gemeente als subsidieverstrekker vermeld te worden.

7. Activiteiten met een commercieel karakter of activiteiten waarbij sprake is van een winstoogmerk, komen niet voor subsidie in aanmerking.

8. Kosten voor eten, drinken en verblijfskosten zijn niet subsidiabel.

9. Ontvangt een organisatie structureel een budgetsubsidie van de gemeente Deventer? Dan komt die alleen voor de subsidie Activiteiten Cultuureducatie in aanmerking, als de activiteit op projectbasis plaatsvindt en los staat van de reguliere activiteiten.

Kwaliteitscriteria

Voor het domein onderwijs gelden ten aanzien van de aanvrager van de subsidie naar het oordeel van het college de volgende kwaliteitscriteria:

 • De aanvrager heeft voldoende professionele kwaliteit/expertise om de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd uit te voeren;
 • De aanvrager heeft een actieve samenwerking met een school in de gemeente Deventer. Dit blijkt uit een intentieverklaring, samenwerkingsovereenkomst en/of cofinanciering.

Voor het domein vrije tijd, amateurkunst en talentontwikkeling gelden ten aanzien van de aanvrager van de subsidie naar het oordeel van het college de volgende kwaliteitscriteria:

 • De aanvrager heeft voldoende (professionele) kwaliteit/expertise om de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd uit te voeren;
 • De aanvrager werkt reeds samen met (meerdere) culturele partners.

Voor het sociaal domein gelden ten aanzien van de aanvrager van de subsidie naar het oordeel van het college de volgende kwaliteitscriteria:

 • De aanvrager heeft voldoende professionele kwaliteit/expertise om de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd uit te voeren;
 • De aanvrager werkt reeds samen met meerdere (culturele en sociale) partners.